รองอธิบดี(นายบัญชา สุขแก้ว) มอบให้คณะผู้ตรวจราชการกรม กตร. กบม. ศทส. ประชุม Video conference

 กองตรวจราชการ


รองอธิบดี(นายบัญชา สุขแก้ว) มอบให้คณะผู้ตรวจราชการกรม กตร. กบม. ศทส. ประชุม Video conference   วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 15.00-16.30 น. รองอธิบดี(นายบัญชา สุขแก้ว)  มอบหมายให้นายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ  ประชุม Video conference ร่วมกับสนง.ประมงจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตามแบบ ทบ.1 และ ทบ.3 และกรอบแนวทางในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การเกิดโรคระบาด โควิค-19  โดยมีนายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ