เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมหารือกับชาวประมงจังหวัดเพชรบุรี เพื่อวางแผนดำเนินการจัดทำซั้งกอในพื้นที่บริเวณหาดเจ้าสำราญ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมหารือกับชาวประมงจังหวัดเพชรบุรี เพื่อวางแผนดำเนินการจัดทำซั้งกอในพื้นที่บริเวณหาดเจ้าสำราญ  

กิจกรรมและโครงการ

 เผยเเพร่: 2018-02-11  |   ข่าววันที่: 2018-02-01 |  อ่าน: 343 ครั้ง
 

เจ?าหน?าที่จากศูนย?วิจัยและพัฒนาประมงอ?าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร?วมหารือกับชาวประมง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ วางแผน ดําเนินการจัดทําซั้งกอในพื้นที่บริเวณหาดเจ?าสําราญ เพื่อให?เป?นแหล?งอาศัย และแหล?งอนุบาลสัตว?ทะเลขนาดเล็กให?มีโอกาสได?เจริญเติบโตและขยายพันธุ?เพื่อเพิ่มปริมาณ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง.. (13,068)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประ.. (814) นักวิชาการประมง ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ตรวจมาตรฐานเครื่องมือปร.. (682) ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2.. (640) นิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (619) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ .. (553) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมสรงน้ำพระ .. (542) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดการสอนการตรวจมาตรฐานเครืองมือประมง รอบปี 2561-2562แก่เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและปรา.. (533) คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (519) banner.. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ