บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
    


กลุ่มงาน ของ ศพม.อ่าวไทยตอนบน(สมุทรปราการ)


    

Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ