บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายวิรัตน สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมโครงการปลาทูคู่ไทย โครงการย่อยที่ 3 : การจับและเครื่องมือในการจับปลาทู ร่วมกับ โครงการย่อยที่ 1 : ชีววิทยา พลวัตรประชากร นิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อมทางน้ำที่ส่งผลต่อปลาทู เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการ โดยมีผู้ร่วมวิจัยจากหน่วยงานของกรมประมง ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมประชุม โดยพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของโครงการเพื่อดำเนินการวิจัยตามแผนงานวิจัยที่กำหนดไว้ต่อไป

     วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายวิรัตน สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ และนางปิยวรรณ หัสดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อรับทราบความก้าวหน้าโครงการและพิจารณารายละเอียดต่างๆ ในโครงการปลาทูคู่ไทย

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ได้ทำการเก็บตัวอย่างปลาผิวน้ำหมวดชีววิทยาของสัตว์น้ำเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตัวและน้ำหนักตัว อัตราส่วนเพศ ฤดูวางไข่ ขนาดเเรกสืบพันธุ์ ความดกไข่ องค์ประกอบอาหารในระบบทางเดินอาหาร ฯ พร้อมทั้งทบทวนองค์ความรู้ด้านชีววิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

           วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ได้ออกหน่วยบริการชาวประมง เรื่องการตรวจสุขอนามัยเรือประมงในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยศูนย์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การตรวจฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสัตว์ทะเลที่มีแหล่งประมงบริเวณอ่าวไทยตอนใน ได้มาตรฐานตามสากล โดยสัตว์น้ำที่ได้จากเรือประมงที่ผ่านการตรวจฯ จะมีสภาพที่ สด สะอาด และปลอดภัย เหมือนเพิ่งขึ้นมาจากทะเล (From Farm To Table)

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 นายวิรัตน สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงานกฐินกรมประมง ณ วัดบางนางลี่ใหญ่ และร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามและกุ้งกุลาดำ ในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง

          วันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ประชุมเพื่อประเมินผล จัดทำแบบติดตาม ปค. 5-2 รอบ 12 เดือน และแผนการควบคุมภายในตามแบบ ปค. 4-2 และ ปค. 5-2 โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแต่ละโครงการ กิจกรรม และขั้นตอน

       วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Application :ZOOM Cloud Meeting ในการประชุมครั้งนี้พิจารณาเรื่องการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงระบบการประมงอวนล้อมจับ เพื่อเพิ่มความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบการรับรองมาตรฐานสากล โดยพิจารณาหาวิธีและแนวทางการเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาผิวน้ำ การวางแผนงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดหลักปฏิบัติและความเข้าใจที่ตรงกัน

         กรมประมง จัดทำหนังสือชุด "ใต้ร่มพระบารมีจากสายธาราสู่มหานที 95 ปี เนื่องในวาระ ครบรอบ 95 ปี ของการสถาปนากรมประมง เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กรมประมงจึงได้อัพโหลดไฟล์หนังสือลงในเว็บไซต์กรมประมง เพื่อทุกท่านได้ดูในรูปแบบออนไลน์ โดยชุดหนังสือประกอบด้วย 4 เล่ม ได้แก่ 
       
พรรณปลาไทยจากสายธาราสู่มหานที 95 ปี กรมประมง 

95 ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย 9 ปี กรมประมง 

95 ชนิด ปลาสวยงามทะเล 95 ปี กรมประมง 

เครื่องมือประมงของไทย

สามารถเข้าไปดูหนังสือทุกเล่มได้ที่ คลิก
 

          วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นายวิรัตน สนิทมัจโร ผอ.ศพท.สมุทรปราการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag  Day) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยเข้าร่วม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณเสาธงด้านหน้าอาคารศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 

        วันที่ 27 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำตามโครงการการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน พร้อมหารือกับตัวแทนชาวประมง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพิจารณากำหนดมาตรการร่วมกันต่อไป

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง.. (13,365)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประ.. (849) นักวิชาการประมง ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ตรวจมาตรฐานเครื่องมือปร.. (716) ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2.. (709) นิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (653) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ .. (584) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมสรงน้ำพระ .. (579) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้า.. (579) banner.. (570) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดการสอนการตรวจมาตรฐานเครืองมือประมง รอบปี 2561-2562แก่เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและปรา.. (562)