ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

ประวัติหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-11-16  |   ข่าววันที่: 2017-11-15 |  อ่าน: 4,901 ครั้ง
 

ศพท.สงขลา

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ถือกำเนิดจากสถานีประมงทะเลสงขลา ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 สังกัดกองสำรวจและค้นคว้า โดยมีหน้าที่ในการรวบรวมสถิติชีวะและชลสมบัติในทะเลสาบสงขลา สำรวจค้นคว้าด้านชีววิทยาของสัตว์น้ำ ศึกษาสิ่งแวดล้อมสำรวจแหล่งทำการประมงอวนลาก ค้นคว้าวิจัยเผยแพร่ข่าวสารและส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงทะเล การแปรรูปสัตว์น้ำ 
ในปี พ.ศ. 2516 กรมประมงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ โดยเน้นหนักที่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เช่น การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและปลากะพงขาว จึงได้เปลี่ยนชื่อ สถานีประมงทะเลสงขลา เป็น สถานีประมงจังหวัดสงขลา 
โดยเน้นการศึกษาในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพียงอย่างเดียว และได้ขยายหน่วยเพาะพันธุ์สัตว์น้ำไปตั้งอยู่ที่บ้านเก้าเส้ง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา 
ในปี 2529 กรมประมงและบริษัทเอนไวโรคอน อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ได้ทำสัญญาให้สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ ทำหน้าที่ปรึกษาเพื่อทำวิจัยการจัดส่วนราชการ การจัดการและผลการปฏิบัติงานของกรมประมง และได้เสนอให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา ดังนั้นกรมประมงจึงได้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ฯ โดยของบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ฯ 
ในปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบประมาณเป็นเงิน 1,200,000 บาท และผูกพันงบประมาณอีก 10,600,000 บาท และแต่งตั้งให้ นายสมศักดิ์ ปราโมกข์ชุติมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา ตามคำสั่งกรมประมงที่ 885/2531 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2531 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่า

 

ศพช.สงขลา

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา

     สืบเนื่องจากการประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเล 200 ไมล์ ของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ทำการประมงบางส่วน และปัญหาการขาดแคลนและราคาสูงของน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ชาวประมงมีต้นทุนในการประกอบอาชีพสูงขึ้นและขาดทุน จนบางรายต้องเลิกกิจการ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำที่จับจากธรรมชาติในทะเลลดลงจนไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และปัญหาการว่างงาน รัฐบาลไทยได้ขอความร่วมมือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย ในการจัดตั้งโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมี ดร. กิจจา ใจเย็นเป็นผู้จัดการโครงการ โดยได้มีการทำสัญญาเงินกู้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2522 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2522 ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการย่อยโครงการพัฒนาทะเลสาบสงขลา ภายใต้ชื่องานพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในคอกในทะเลสาบสงขลา ทำหน้าที่ในการผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามปีละ 20 ล้านตัว ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาทั้งตอนบนและตอนในนำไปเลี้ยงในคอก 
ในปี 2531 กรมประมงได้มอบหมายให้หน่วยงานทำหน้าที่ผลิตพันธุ์กุ้งกุลาดำตอบสนองความต้องการเพะเลี้ยงของเกษตรกร จึงได้ยกฐานะเป็นสถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดสงขลา สังกัดกองประมงน้ำกร่อย
ในปี 2534 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา สังกัดกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ในปี 2546 ได้ยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานราชการของกรมประมง

 

ศพม.สงขลา

 

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) หรือ ศพม.สงขลา ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2559 ตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานกรมประมง ตามคำสั่งกรมประมงที่ 925/2559 โดยการผนวกรวม 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  ศพม.สงขลา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (4,901)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (4,463) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (3,026) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,487) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (2,068) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (2,019) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,996) เอกสารเผยแพร่.. (1,948) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,852) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (1,656) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,591) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,561) การบริการ.. (1,495) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (1,328) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,314) กิจกรรมต่าง ๆ.. (1,240) โครงสร้างบุคลากร.. (1,108) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (1,045) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (978) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (969)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)