นัดตรวจเครื่องมือประมงก่อนออกทำการประมงครั้งแรกสำหรับใบประมงพาณิชย์ฉบับใหม่ ปี 2563-2565

 ด่านตรวจประมงสมุทรปราการ


นัดตรวจเครื่องมือประมงก่อนออกทำการประมงครั้งแรกสำหรับใบประมงพาณิชย์ฉบับใหม่ ปี 2563-2565 

ประกาศกรมประมง


เมื่อผู้ประกอบการได้รับใบประมงพาณิชย์ฉบับใหม่แล้ว  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ที่ต้องแจ้งเข้า-ออกกับศูนย์ PIPO (เรือที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป และเรือที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไปที่ใช้เครื่องมืออวนลาก อวนล้อม และอวนครอบปลากะตัก)  มานัดตรวจเครื่องมือก่อนออกทำการประมงครั้งแรง ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรปราการ(PIPO สมุทรปราการ) และ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า คลองด่าน (FIP คลองด่าน) ได้ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. ใบอนุญาตประมงพาณิชย์พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับใบอนุญาตประมงพาณิชย์
(กรณีที่มีการมอบอำนาจต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ) 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2173 9191

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!