ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

ประวัติหน่วยงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

 เผยเเพร่: 2017-07-25  |   ข่าววันที่: 2017-07-25 |  อ่าน: 1,242 ครั้ง
 

สืบเนื่องจากการที่ประเทศต่าง ๆ ได้ประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเล 200 ไมล์ทะเล อันเป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องเสียแหล่งทำการประมงทะเลบางส่วน และปัญหาเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนและมีราคาสูงทำให้ชาวประมงบางส่วนไม่สามารถทนต่อการขาดทุนในการออกไปจับปลาได้ซึ่งเป็นผลให้ผลผลิตสัตว์น้ำทะเลของประเทศลดลง อันจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสัตว์น้ำบริโภคและปัญหาชาวประมงบางส่วนต้องว่างงานขึ้นได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ขอความร่วมมือจากธนาคารพัฒนาเอเซีย เพื่อจัดตั้งโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยขึ้น

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1. เพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งและปลาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
2. เพื่อช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร และช่วยให้ชาวประมงขนาดเล็กมีงานทำ
3. เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยการส่งกุ้งออกจำหน่ายต่างประเทศ ในปลายปี 2519 ธนาคารเอเซียได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่เข้ามาศึกษาปัญหาเบื้องต้น เพื่อที่จะดำเนินการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการสำรวจและจัดทำโครงการในเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2520 ธนาคารพัฒนาเอเซีย ได้ว่าจ้างบริษัท International Agro – Fisheries System เข้ามาจัดทำโครงการดำเนินงาน โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้เป็นเงิน 128,000 เหรียญสหรัฐฯในเดือนมีนาคม 2521 ธนาคารพัฒนาเอเซีย ได้ส่งรายงานโครงการที่จัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษามาให้กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพิจารณาแก้ไขและรับรองโครงการขั้นต้น ในเดือนมิถุนายน 2521ธนาคารพัฒนาเอเซียได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดทำการประเมินผลโครงการมีการประชุมพิจารณาและลงนามรับรองโดยกรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แล้วนำกลับไปเพื่อจัดทำร่างสัญญากู้เงิน และได้จัดส่งร่างสัญญามาให้กรมประมงพิจารณาในเดือนสิงหาคม 2521 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2521 กรมประมงได้เสนอโครงการต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำมาเสนอสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและอนุมัติให้มีการเจรจากู้เงินได้เมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2521 ในต้นเดือนพฤศจิกายน 2521 คณะผู้แทนจากรัฐบาลไทย ประกอบด้วย กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เดินทางไปเจรจากู้เงินกับธนาคารฯที่กรุงมนิลา และได้มีการลงนามใบสำคัญกู้เงิน โดยมีเอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงมนิลาลงนามแทนรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2522 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2522 เป็นต้นมา จำนวนเงินประมาณ 14 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีระยะปลอดหนี้ 10 ปี และมีกำหนดใช้เงินคืนภายใน 40 ปี นอกจากนี้ยังมีเงินสมทบจากธนาคารเพื่อการเกษตรจำนวน 364.35 ล้านบาท (17.35 ล้านเหรียญสหรัฐ) และเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 199.50 ล้านบาท (9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) รวมทั้งหมดประมาณ 877.8 ล้านบาท

 

โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย ดังนี้

1. โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงนากุ้งและปลาที่มีอยู่เดิม
2. โครงการย่อยที่ 2 การจัดตั้งนิคมเลี้ยงกุ้งและปลาน้ำกร่อย
3. โครงการย่อยที่ 3 การก่อสร้างสถานีเพาะพันธุ์กุ้งทะเล
4. โครงการย่อยที่ 4 การก่อสร้างสถานีเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม
5. โครงการย่อยที่ 5 การเลี้ยงปลาสวายในกระชัง
6. โครงการย่อยที่ 6 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

 

สถานีพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงการย่อยที่ 3)เป็นโครงการย่อยโครงการหนึ่งของโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการนำเทคนิคใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ในการเพาะพันธุ์กุ้งทะเล เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการก่อสร้างสถานีเพาะพันธุ์กุ้งทะเลในอนาคตและเพื่อผลิตพันธุ์กุ้งทะเลให้ได้เพียงพอสำหรับเกษตรกรในโครงการย่อยที่ 2 คือหน่วยสหกรณ์นิคมกาญจนดิษฐ์และหน่วยสหกรณ์นิคมปากพญา
        สถานีพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่แหลมคอกวาง หมู่ที่ 3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่สร้างสถานีฯ โดย ดร.กิจจา ใจเย็น หัวหน้าโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย และดำเนินการจัดซื้อเมื่อเดือนตุลาคม 2523 จำนวน 20 ไร่ 19 ตารางวา เป็นเงิน 900,000บาทและกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อให้กรมประมงใช้ประโยชน์ในราชการอีก 1 แปลง เนื้อที่ 1 งาน 55 ตารางวา
        ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2526 รวมเป็นเนื้อที่ของสถานีพัฒนาการและเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งสิ้น 20 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา มีอาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้จดทะเลฝั่งอ่าวไทย ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกติดกับที่ราษฎรถือกรรมสิทธิ์ ปรากฎตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เล่มที่ 17 หน้า 99 สารบาญเลขที่ 521/102 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2523 ในปี พ.ศ. 2529 การดำเนินงานของโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยได้สิ้นสุดลง กรมประมง จึงให้สถานีพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในสายการบังคับบัญชาของกองประมงน้ำกร่อย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2529 เป็นต้นไป และได้เปลี่ยนชื่อจากสถานีพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น  สถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2530 และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2546 ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช ล่าสุดมีการปรับโครงสร้างภายในกรมประมง และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 

  •  บทความ
  • รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและดินในแหล่งน้ำธรรมชาติ งานวิชาการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศราคากลาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 แผนงบประมาณ ประจำปี 2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประกาศผู้ชนะราคา รายงานประจำปี 2560 อัตรากำลัง/บุคลากร คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS กองคลัง เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอดวิกฤต EMS ประวัติหน่วยงาน

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

     331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120