นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางปิยาลัย เหมทานนท์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายวิทยา พันธะกิจ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาววราลี ศรีสว่าง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายอิทธิกร เหมทานนท์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางขวัญทนา องอาจ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวธิดา สุวรรณาราม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวมารศรี ทุมรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

 331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120    genetic.Nakhonsri@gmail.com   075536157   075536157   แฟนเพจ