JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

 เผยเเพร่: 2017-11-03  |   ข่าววันที่: 2017-11-02 |  อ่าน: 663 ครั้ง
 

1.ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพันธุ์สัตว์ไม้น้ำชายฝั่ง สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำทะเล จากธรรมชาติให้เป็นพันธุ์เพาะเลี้ยง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์

2.ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้ชายฝั่งสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำทะเลที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงานและในฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

3.ดำรงรักษาสายพันธุ์ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำชายฝั่ง สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำทะเลที่ปรับปรุงพันธุ์แล้ว พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย  เพื่อสนับสนุนแก้หน่วยงานเพาะเลี้ยงของกรมและกระจายพันธุ์สู่เกษตรกรในพื้นที่เพาะเลี้ยงชายทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ตอนล่าง และฝั่งอันดามัน

4.กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ำ และตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้การดำเนินงานอยู่ในมาตรฐานตามหลักพันธุศาสตร์หรือตามมาตรฐานสากล

5.ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำและที่เกี่ยวข้อง

6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและดินในแหล่งน้ำธรรมชาติ งานวิชาการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศราคากลาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 แผนงบประมาณ ประจำปี 2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประกาศผู้ชนะราคา รายงานประจำปี 2560 อัตรากำลัง/บุคลากร คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS กองคลัง เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอดวิกฤต EMS ประวัติหน่วยงาน

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

     331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120