JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

 เผยเเพร่: 2017-11-03  |   ข่าววันที่: 2017-11-02 |  อ่าน: 576 ครั้ง
 

1.ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพันธุ์สัตว์ไม้น้ำชายฝั่ง สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำทะเล จากธรรมชาติให้เป็นพันธุ์เพาะเลี้ยง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์

2.ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้ชายฝั่งสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำทะเลที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงานและในฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

3.ดำรงรักษาสายพันธุ์ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำชายฝั่ง สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำทะเลที่ปรับปรุงพันธุ์แล้ว พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย  เพื่อสนับสนุนแก้หน่วยงานเพาะเลี้ยงของกรมและกระจายพันธุ์สู่เกษตรกรในพื้นที่เพาะเลี้ยงชายทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ตอนล่าง และฝั่งอันดามัน

4.กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ำ และตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้การดำเนินงานอยู่ในมาตรฐานตามหลักพันธุศาสตร์หรือตามมาตรฐานสากล

5.ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำและที่เกี่ยวข้อง

6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 Tags

  •  บทความ
  • รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและดินในแหล่งน้ำธรรมชาติ งานวิชาการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศราคากลาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 แผนงบประมาณ ประจำปี 2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประกาศผู้ชนะราคา รายงานประจำปี 2560 อัตรากำลัง/บุคลากร คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS กองคลัง เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอดวิกฤต EMS ประวัติหน่วยงาน
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผู้ชนะราคา.. (1,477)  ประวัติหน่วยงาน.. (1,120) อัตรากำลัง/บุคลากร.. (813) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.).. (743) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓ (ด้านการประมง).. (646) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง .. (587) JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช.. (576) ประกาศราคากลาง.. (560) ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561.. (541) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง.. (509) ผู้บริหารกรมประมง.. (493) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560.. (480) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง.. (463) ปล่อยกุ้งแชบ๊วย จำนวน 1.5 ล้านตัว.. (458) ปล่อยลูกพันธุ์ปู จำนวน 200,000 ตัว.. (423) รายงานประจำปี 2560.. (423) แผนงบประมาณ ประจำปี 2561.. (408) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ .. (407) ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (397) ประกาศประกวดราคา.. (393)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

     331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120