การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


ในการนี้ กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงและสหกรณ์ จึงขอให้สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการสนับสนุนการปฎิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ระดับจังหวัด ของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด ส่วนอำนวยการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ติดตามวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง สมดุลน้ำหรือแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งจังหวัด ปี 2563 และแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งจังหวัด ปี 2563 

2. จัดทำแผนบรรเทาภัยพิบัติและเผชิญเหตุ รวมทั้งจัดทำบัญชีทรัพยากร

3. อำนวยการ สั่งการ ควบคุมสถานการณ์ ภัยระดับ 1 - 2

4. ติดตามสถานการณ์ และรายงาน/แจ้งเตือง/เสนอแผนฯ ต่อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ติดตามฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   441   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   267  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   214  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   210  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  201  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   187  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  178  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  163  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   157  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   144


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740