การดำเนินงานโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 (ขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดดำเนินการแจ้งช่วงระยะเวลาในการรับปัจจัยการผลิต)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การดำเนินงานโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 (ขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดดำเนินการแจ้งช่วงระยะเวลาในการรับปัจจัยการผลิต) 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


      กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดดำเนินการแจ้งช่วงระยะเวลาในการรับปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน พร้อมจัดส่งข้อมูลให้กรมประมงทราบ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ phithan_n@hotmail.com ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูฯ ปี 2562 (ขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดดำเนินการแจ้งช่วงระยะเวลาในการรับปัจจัยการผลิต)

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสรุปช่วงระยะเวลาในการรับปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   441   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   267  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   215  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   210  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  206  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   187  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  178  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  163  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   160  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   144


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740