การดำเนินงานโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การดำเนินงานโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


      กรมประมง จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเงือนไขของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชืพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ผ่านคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team) ประมงอำเภอ หรือผู้ที่รับผิดชอบ และรายงานผลการดำเนินการตามแบบสรุปจำนวนเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชืพ :  การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมจัดส่งรายชื่อเกษตรกรดังกล่าวฯ ในรูปแบบ Excal file ทาง E-mail : phithan_n@hotmail.com ให้กรมประมงทราบโดยด่วนที่สุด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร :  แบบสรุปจำนวนเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชืพ :  การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   442   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   268  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   215  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   210  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  206  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   187  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  178  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  163  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   160  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   144


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740