การดำเนินงานตามแผนฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การดำเนินงานตามแผนฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดดำเนินกรตามโครงการะัฒนาเสริมอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน และโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานแผนฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   405   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   243  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   194  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   179  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  175  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   168  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  161  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   142  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   139  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  139


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740