เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


      ด้วยศูนย์อำนวยการและบัญชาการสถานการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศอบ.กษ) พายุโซนร้อน "ปาบึก" ได้มีการประชุม เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน"ปาบึก" (PABUK) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลืิอเกษตรกรผู้ประสบภัย "ปาบึก" ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
      ในการนี้ กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สำนักงานประมงจังหวัดร่วมบูรณาการกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านประมง  ดังนี้

      1. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหายมายื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการประมง (แบบยื่น กษ 01) ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

          1.1 กรณีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายและมีคุณสมบัติถูกต้องตามะเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

          1.2 กรณีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมงก่อนเกิดภัยให้จัดทำบัญชีแยกประเภท ดังนี้

                1.2.1 เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิถูกต้อง ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนให้กับเกษตรกรตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556 พร้อมสรุปและรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อประกอบการพิจารณา

                1.2.2 เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ให้สรุปและรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อประกอบการพิจารณา

      2. ชาวประมงที่เรือประมงได้รับความเสียหาย มายื่นขอรับความช่วยเหลือดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

          2.1 กรณีเรือประมงได้รับความเสียหาย มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2541 ให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 

          2.2 กรณีเรือประมงได้รับความเสียหาย แต่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2541 ให้รับเรื่อง ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูล พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ข้อ 5.1 ด้านการดำรงชีพ

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ประมงจังหวัดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  746   หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   451  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   361  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   311  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั...  242  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   194  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  171  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  137  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  137  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740