เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


      ด้วยศูนย์อำนวยการและบัญชาการสถานการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศอบ.กษ) พายุโซนร้อน "ปาบึก" ได้มีการประชุม เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน"ปาบึก" (PABUK) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลืิอเกษตรกรผู้ประสบภัย "ปาบึก" ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
      ในการนี้ กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สำนักงานประมงจังหวัดร่วมบูรณาการกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านประมง  ดังนี้

      1. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหายมายื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการประมง (แบบยื่น กษ 01) ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

          1.1 กรณีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายและมีคุณสมบัติถูกต้องตามะเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

          1.2 กรณีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมงก่อนเกิดภัยให้จัดทำบัญชีแยกประเภท ดังนี้

                1.2.1 เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิถูกต้อง ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนให้กับเกษตรกรตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556 พร้อมสรุปและรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อประกอบการพิจารณา

                1.2.2 เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ให้สรุปและรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อประกอบการพิจารณา

      2. ชาวประมงที่เรือประมงได้รับความเสียหาย มายื่นขอรับความช่วยเหลือดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

          2.1 กรณีเรือประมงได้รับความเสียหาย มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2541 ให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 

          2.2 กรณีเรือประมงได้รับความเสียหาย แต่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2541 ให้รับเรื่อง ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูล พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ข้อ 5.1 ด้านการดำรงชีพ

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ประมงจังหวัดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65   338   กรมประมง” เตือน “เกษตรกร” เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ในช่วงฤดูหนาว   264  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  254  กรมประมง แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูแล...  221  แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 (ด้านประมง)   167  วันที่ 21 - 23 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  143  วันที่ 24 - 25 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  134  !!เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง   120  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลื...  106  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  82

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740