แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง) 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

 เผยเเพร่: 2018-12-28  |   ข่าววันที่: 2018-12-24 |  อ่าน: 1,257 ครั้ง
 

                      กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพอในการป้องกันและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกอบกัับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณถัยด้านการเกษตร ภัยแล้ง ปี 2561/62 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง  ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร แผนงาน/โครงการการป้องกันและลดผลกระทบ สร้างการรับรู้เพื่อลดความเสี่ยง ตามโครงการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช่วงฤดูแล้ง พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมประมงทราบทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 4  ทั้งนี้ หากมีความเสียหายขอให้รายงานสถานการณ์ให้กรมประมงทราบ โดยด่วนที่สุด ทางโทรสารหมายเลข 0 2558 0218 หรือ E-mail : phthan_n@hotmail.com ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

 

ดาวน์โหลด : แบบรายงานโครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2561/62

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).. (3,892)  # ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ.. (2,415) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท.. (2,089) ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน.. (1,517) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562.. (1,468) เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน .. (1,292) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง).. (1,286) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง).. (1,257) การขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน.. (1,165) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัยปี 2561 ด้านประมง .. (1,091)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900