แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง) 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


                      กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพอในการป้องกันและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกอบกัับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณถัยด้านการเกษตร ภัยแล้ง ปี 2561/62 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง  ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร แผนงาน/โครงการการป้องกันและลดผลกระทบ สร้างการรับรู้เพื่อลดความเสี่ยง ตามโครงการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช่วงฤดูแล้ง พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมประมงทราบทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 4  ทั้งนี้ หากมีความเสียหายขอให้รายงานสถานการณ์ให้กรมประมงทราบ โดยด่วนที่สุด ทางโทรสารหมายเลข 0 2558 0218 หรือ E-mail : phthan_n@hotmail.com ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

 

ดาวน์โหลด : แบบรายงานโครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2561/62

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  788   หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   468  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   386  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   319  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั...  260  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  193  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  177  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  148  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   123  คู่มือการใช้ workbook (microsoft excal) เพื่อให้การช่วยเหลือภัยพิบัติ ด้านประมง   111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740