แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 (ด้านประมง)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 (ด้านประมง) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 (ด้านประมง)..คลิก

      กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สำนักงานประมงจังหวัด ดำเนินการประสานหน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่มีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ดำเนินการตามแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2566 (ด้านประมง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมรับสถานการณ์ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย  ทั้งนี้ หากมีความเสียหายขอให้สำนักงานประมงจังหวัดรายงานสถานการณ์ให้กรมประมงทราบโดยด่วนที่สุด ทางโทรสารหมายเลข 0 2558 0218 หรือ E - mail : Dof.DisasterMC@hotmail.com ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง (ด้านประมง) ปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : บันทึกรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตารางรายงานความเสียหายเบื้องต้นเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2566

 

 

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66  จำนวนผู้อ่าน 578  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้... จำนวนผู้อ่าน 470 ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้... จำนวนผู้อ่าน 355 แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 (ด้านประมง) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 (ด้านประมง)  จำนวนผู้อ่าน 319 แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566   แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ค... จำนวนผู้อ่าน 299 แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566   แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ค... จำนวนผู้อ่าน 202 การเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงหน้าหนาว การเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงหน้าหนาว  จำนวนผู้อ่าน 154 แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2566 ด้านประมง แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2566 ด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 110 แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน ปี 2566 แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน ปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 57 การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ  จำนวนผู้อ่าน 27


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

  รายละเอียด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900  email  dof.disastermc@hotmail.com  โทรศัพท์ 0 2558 0218  FAX 0 2561 4740
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6