การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66       กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอให้ท่านโปรดมอบหมาย สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

      1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน/ในกระชัง และการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ให้สามารถเตรียมรับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกัน แก้ไข ตลอดจนมีการวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปรับลดขนาดการผลิต หรืองดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำ และทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภคเป็นการลดปริมาณสัตว์น้ำภายในบ่อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรที่จะปรับตัวและบรรเทาผลกระทบให้ลดลงมากที่สุด ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามแผนป้องกันปละเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตรแผนงาน/โครงการการป้องกันและลดผลกระทบ สร้างการรับรู้เพื่อลดความเสี่ยง ตามโครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2565/66 โดยดำเนินการผ่านรูปแบบต่าง ๆ การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านการประชาสัมพันธ์จังหวัดแจ้งชุมชน ผ่านประมงอาสา ผ่านโครงการต่าง ๆ และรวมถึงสื่อต่าง ๆ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดดำเนินการจัดส่งเป้าหมายการดำเนินงานตามแบบรายงานโครงการสร้างการรับรู้เพิ้อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2565/66 ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมประมงทราบทุกวันจันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3

      2. ดำเนินการประสานหน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ติดตามคุณภาพน้ำ โดยเน้นการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังในแม่น้ำสายหลัก และแม่น้ำสายรองหรือแหล่งน้ำอื่น ๆ เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ เพื่อลดและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในช่วงภัยแล้ง รวมถึงการเฝ้าระวังสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และโครงการปลาหน้าวัด

ดาวน์โหลดเอกสาร : แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66

ดาวน์โหลดเอกสาร : โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2565/66

ดาวน์โหลดเอกสาร : แบบรายงานโครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2565/66

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  483   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66   437  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั...  415  คู่มือการใช้ workbook (microsoft excel) เพื่อให้การช่วยเหลือภัยพิบัติ ด้านประมง   286  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้...  263  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้...  261   แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ค...  196  คู่มือการใช้ workbook (microsoft excel) เพื่อให้การช่วยเหลือภัยพิบัติ ด้านประมง ...  189  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 (ด้านประมง)   154  การขอรับการช่วยเหลือของหน่วยงานกรมประมงที่ประสบภัยพิบัติ   123


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740