การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565       กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงปะสบภัยธรรมชาติเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ จึงประสงค์ขอความร่วมมือให้จังหวัดปฎิบัติให้เป็นไปตามกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2541 ดังนี้

      1. ให้ชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติแจ้งขอรับความช่วยเหลือต่อสำนักงานประมงอำเภอหรือสำนักงานประมงจังหวัด

      2. เมื่อจังหวัดได้รับเรื่องการขอรับความช่วยเหลือจากชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติให้ดำเนินการรายงานความเสียหายเบื้องต้น ให้กรมประมงทราบโดยด่วนที่สุดทาง โทรสารหมายเลย 0 2558 0218 หรือทาง E-mail : dof.disastermc@hotmail.com ตามแบบฟอร์มรายงานความเสียหายของเรือประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   434   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   259  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   207  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   203  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  193  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   182  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  178  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  162  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   153  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   143


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740