การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565       กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงประสงค์ขอความร่วมมือให้จังหวัดให้ปฎิบัติไปตามคู่มือกาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 ดังนี้

      1. กรณีเกิดภัยพิบัติให้ดำเนินการรายงานสถานการณ์เบื้องต้น ให้กรมประมงทราบทันที ทางโทรสารหมายเลข 0 2558 0218 หรือทาง E-mail : dof.disastermc@hotmail.com

      2. ดำเนินการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วนที่สุด พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของเกษตรกรให้ถูกต้อง และไม่ซ้ำซ้อนต่อการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งการสำรวจความเสียหาย และการให้ความช่วยเหลือให้ยึดพื้นที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่เกษตรกรประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

      3. ขอให้จังหวัดดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทวงการคลังว่าด้วย เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิก พ.ศ. 2562 โดยใช้เงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีที่เงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เพียงพอ จังหวัดสามารถขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากระยะเวลาการให้ความช่วยเหลืือไม่เพียงพอให้จังหวัดดำเนินการขยายเวลาระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนกำหนด เพื่อให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกร

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   241   วันที่ 24 - 25 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  202  วันที่ 21 - 23 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  191  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   157  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  151  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลื...  150  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   144  ขอให้ดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2565   131  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  130  ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (พื้นที่ 7 จังหวัด)   111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740