แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง           กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 (ด้านประมง) เพื่อให้จังหวัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  อนึ่งกรมประมงได้สั่งการหน่วยงายที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาาคให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมสำนักงานประจังหวัดดำเนินการตามแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 (ด้านประมง) ดังกล่าว พร้อมติดตามสถานการณ์ของแหล่งน้ำ จัดทรัพยากร และเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย  ทั้งนี้ หากมีความเสียหายขอให้รายงานสถานการณ์ให้กรมประมงทราบโดยด่วนที่สุด ทางโทรสารหมายเลข 0 2558 0218 หรือ E-mail : Dof.DisasterMc@hotmail.com ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :  1. แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 (ด้านประมง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ดาวน์โหลดเอกสาร :  2. แบบฟอร์มรายงานความเสียหายเบื้องต้นฯ (ด้านประมง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  756   หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   455  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   366  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   312  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั...  247  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   196  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  176  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  147  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  139  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740