แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 (ด้านประมง)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 (ด้านประมง)       กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทยจากสถานการณ์ภัยแล้ง ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงขอให้ท่านโปรดมอบหมายสำนักงานประมงจังหวัด ดำเนินการประสานหน่วยงานหน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่มีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ดำเนินการตามแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2565 (ด้านประมง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมรับสถานการณ์ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย  ทั้งนี้ หากมีความเสียหายขอให้จังหวัดรายงานสถานการณ์ให้กรมประมงทราบโดยด่วนที่สุด ทางโทรสารหมายเลข 0 2558 0218 หรือ E-mail : Dof.DisasterMC@hotmail.com ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

      อนึ่ง กรมประมงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่มีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคให้สนับสนุนการปฎิบัติงานร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด ดำเนินการตามแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2565 (ด้านประมง) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง (ด้านประมง) ปี 2564/65

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : บันทึกรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2564/65

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ตารางรายงานความเสียหายเบื้องต้นเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2564/65

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65   386   กรมประมง แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูแล...  252  แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 (ด้านประมง)   190  วันที่ 24 - 25 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  168  วันที่ 21 - 23 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  158  !!เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง   120  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลื...  120  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   112  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  102  ขอให้ดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2565   95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740