แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65       ด้วยกระทรวงเกษตรได้แจ้งแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ของคณะอนุกรรมการวางแผน และติดตามป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร มาให้กรมประมงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

      กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอให้สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

      1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปรับลดขนาดการผลิต หรืองดเว้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อปลา บ่อกุ้ง เขตโครงการชลประทานลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและปรับลดขนาดการผลิตหรืองดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังในแม่น้ำปิง แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำท่าจีน และในระบบชลประทาน และงดเว้นการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำน่าน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 รวมทั้งสื่อสารสร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำและแนวโน้มความต้องการของตลาดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรที่จะปรับตัวและบรรเทาผลกระทบให้ลดลงมากที่สุด และให้ดำเนินการโครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2564/65 โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน/ในกระชัง และการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ให้สามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกัน แก้ไข ตลอดจนมีการวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปลับลดขนาดการผลิต หรืองดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำ และทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภค เป็นการลดปริมาณสัตว์น้ำภายในบ่อ เพื่อลดความสูญเสีบให้ได้มากที่สุด โดยดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรงผ่านเวทีการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านโครงการต่าง ๆ และรวบถึงสื่อต่าง ๆ  ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดดำเนินการจัดส่งเป้าหมายการดำเนินงานตามแบบรายงานโครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2564/65 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมประมงทราบทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน รายละเอียาดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 3

      2. ดำเนินการประสานหน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่ีีีมีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ติดตามคุณภาพน้ำ และเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ เพื่อลดและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในช่วงภัยแล้ง รวมถึงการเฝ้าระวังสัตว์น้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำและโครงการปลาหน้าวัด

      ทั้งนี้ กรมประมงได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดดำเนินการให้คำแนะนำทางด้านวิชาการแก่เกษตรกร ติดตามคุณภาพน้ำ เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ เป็นต้น เพื่อลดและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดจากภัยแล้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนาหนังสือสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0212/ว 3907 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2564/65

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : แบบรายงานโครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2564/65

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65   387   กรมประมง แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูแล...  252  แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 (ด้านประมง)   190  วันที่ 24 - 25 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  168  วันที่ 21 - 23 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  158  !!เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง   120  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลื...  120  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   112  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  102  ขอให้ดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2565   95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740