รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64 ครั้งที่ 10

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64 ครั้งที่ 10 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

 เผยเเพร่: 2021-04-30  |   ข่าววันที่: 2021-04-30 |  อ่าน: 89 ครั้ง
 

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64 ดังนี้

1. การป้องกันและลดผลกะทบ

    1.1 สร้างการรับรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง ให้คำแนะนำทางวิชาการ ผ่านเว็บไซต์ Facebook ในพื้นที่ 77 จังหวัด ออกหน่วยคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ 85 ครั้ง 64 จังหวัด ออกหน่วยให้บริการ (Mobile Unit) 77 จังหวัด เกษตรกร 15,202 ราย และประชาสัมพันธ์แจ้งเตื่อนเกษตรกรผู็เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 200,968 ราย
    1.2 ติดตามสถานณ์น้ำทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน
    1.3 เฝ้าระวังพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุกสวนในพื้นที่ 8 จังหวัด รวมพื้นที่ 36,820 ไร่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ยังไม่มีพื้นที่เสียหาย
    1.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลและวางแผนพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย ดำเนินการแล้ว 50%
    1.5 - 1.7 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร / เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน / จัดสรรน้ำฤดูแล้วทั้งประเทศแล้ว 14,916 ล้าน ลบ.ม. (79%) และะเขตลุ่มเจ้าพระยา 4,377 ล้าน ลบ.ม (88%)
    1.8 เพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศแล้ว 10.10 ล้านไร่ และเขตลุ่มเจ้าพระยา 4.84 ล้านไร่ มากกว่าแผน 365% (ข้าว 4.37 ล้านไร่) เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว 2.78 ล้านไร่
    1.9 จัดทำข้อมูลแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. การเตรียมความพร้อม / การเผชิญเหตุ

     2.1 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ (เครื่องสูบน้ำ 2,138 เครื่อง รถสูบน้ำ 55 คัน รถบรรทุกน้ำ 503 คัน รถขุด 522 คัน) สนับสนุนเครื่องสูบน้ำแล้ว 193 เครื่อง
     2.2 สำรองเสบียงสัตว์น้ำ 5,567 ตัน ถุงยังชีพสัตว์น้ำ 3,000 ชุด หน่วยสัตว์น้ำแพทย์เคลื่องที่ 119 หน่วย เมล็ดพันธุ์ผัก 31,080 ซอง สนับสนุนเสบียงสัตว์แล้ว 187.96 ตัน เมล็ดพันธุ์ผัก (อุทกภัยภาคใต้) 21,120 ซอง เมล็ดพันธุ์ข้าว (อุทกภัยภาคใต้) 33.25 ตัน
     2.3 สำรองพ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ หัวเชื้อจุลินทรีย์ 13 ชนิด และผลิตไวรัสเอ็นพีวี 80 ลิตร แตนเบียน แมลงดำหนาม 5,565 มัมมี่ แมลงศัตรูธรรมชาติ (แมลงหางหนีบ มวนเพชฒฆาต แตนเบียนบราคอน) 171,170 ตัว และสารสกัดธรรมชาติ 363 ลิตร


3. การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม

     - ยังไม่มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง และไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).. (3,337)  การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท.. (2,056) # ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ.. (1,777) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562.. (1,374) ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน.. (1,368) เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน .. (1,264) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง).. (1,228) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง).. (1,215) การขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน.. (1,138) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัยปี 2561 ด้านประมง .. (1,054) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 (ด้านประมง).. (1,051) แบบรายงานผลความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุทกซูรี (ครัวเรือนละ 3,000 บาท).. (1,031) ขอแจ้งการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านประมง).. (1,018) การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้ ครัวเรือนละ 5,000 บาท.. (1,010) การดำเนินงานตามแผนฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 .. (955) การช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ประสบอุทกภัย.. (890) แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2564 (จำนวน 4 จังหวัด).. (885) แจ้งผลการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ช่วงพายุตาลัสและเซินกา (ครัวเรือนละ 3,000).. (871) การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด.. (856) ขอส่งรายละเอียดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย.. (801)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900