การคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

การคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-23  |   ข่าววันที่: 2021-04-23 |  อ่าน: 87 ครั้ง
 

             กรมประมง เพื่อให้การดำเนินการคัดสรรเกษตรกรด้านประมง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์คุณสมบัติ และวิธีการในแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2556 จึงขอความอนุเคราห์ให้จังหวัดดำเนินการประชาสัมพัน์และรับสมัครเกษตรกรด้านประมง ณ สำนักงานประมงจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564 ในวันเวลาและเวลาราชการ  ทั้งนี้ หากจังหวัดดำเนินการรับสมัครเสร็จเรียบร้อบแล้ว ขอให้ดำเนินการจัดส่งรายชื่อ ในสมัคร พร้อมวิดีทัศน์เพื่อแสดงวิสัยทันศ์และผลงานแนะนำตนเองความยาวไม่เกิน 3 นาที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับรองคุณสมบัติของผู้แทนองค์กรเกษตรกรดังกล่าว ในกรมประมงทราบภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อที่กรมประมงจะได้คัดสรรเกษตรกรพร้อมจัดส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).. (3,334)  การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท.. (2,056) # ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ.. (1,776) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562.. (1,374) ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน.. (1,368) เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน .. (1,264) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง).. (1,228) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง).. (1,215) การขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน.. (1,138) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัยปี 2561 ด้านประมง .. (1,053) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 (ด้านประมง).. (1,051) แบบรายงานผลความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุทกซูรี (ครัวเรือนละ 3,000 บาท).. (1,031) ขอแจ้งการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านประมง).. (1,018) การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้ ครัวเรือนละ 5,000 บาท.. (1,010) การดำเนินงานตามแผนฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 .. (955) การช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ประสบอุทกภัย.. (890) แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2564 (จำนวน 4 จังหวัด).. (885) แจ้งผลการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ช่วงพายุตาลัสและเซินกา (ครัวเรือนละ 3,000).. (871) การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด.. (856) ขอส่งรายละเอียดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย.. (801)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900