ต้อนรับคณะตรวจประเมินการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่


ต้อนรับคณะตรวจประเมินการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประม คลองใหญ่ ร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมิน นำโดย น.อ.อนุชิต พีระธำรงค์กุล รอง ผอ.สนผ.ศรชล. ว่าที่ น.อ.ยุทธชัย ไพศาล หน.กลุ่มแผนงาน สปก.1 ศรชล. นายบัณฑิต กุลละวณิชย์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กปม. น.ส.พรหมภรณ์ ทองคละ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จท. นายอรัญญา รักษายนต์ นักวัชาการแรงงานชำนาญการ กกจ. นายศศิน เกิดสุวรรณ์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กสร. ได้ตรวจประเมินและรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!