บุคลากรด่านตรวจประมงคลองใหญ่
นายบุญธินันท์ สุนทโรดม

หัวหน้าศูนย์การแจ้งเข้า-ออกเรือประมง คลองใหญ่
(นักวิชาการปนะมงปฏิบัติการ)
    


    
    


    
    


    


    
    


    
    


    


    


    
    


    


    


    


นางสาวอัมรา สระโกสุม

ล่ามภาษากัมพูชา
    
นายสัญญา เกียรติ

ล่ามภาษากัมพูชา
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่

 5/5 หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด