บันทึกช่วยจำกิจกรรม ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา

 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่


บันทึกช่วยจำกิจกรรม ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา 

ประชาสัมพันธ์


เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายบุญธินันท์ สุนทโรดม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคลองใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการบันทึกช่วยจํากิจกรรม ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา พร้อมด้วย นายศรวุฒิ ขาวคม ประธานกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตําบลหาดเล็ก สักขีพยาน นอ.เสกสรรค์ สุขศรี หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด นายประภาส บินร่าหมาน ประมงอําเภอคลองใหญ่ และท่าเทียบเรือในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก เข้าร่วมบันทึกลงนามร่วมกัน ท่าเทียบเรือกัลปังหา ท่าเทียบเรือชลาลัย ท่าเทียบเรือ ป.เกษมศิริ เพื่อร่วมบันทึกช่วยจํากิจกรรม ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ร่วมกับภาคเอกชนด้วย ได้แก่ กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตําบลหาดเล็ก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการร้วมกิจกรรม ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา  ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคลองใหญ่

จึงได้ร่วมมือกันส่งเสริมให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการเรือประมงให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลของประเทศไทย "เนื่องจากเรือประมงเป็นสาเหตุหนึ่งในการสร้างขยะทะเล จากการนําภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ ของใช้และภาชนะในการบรรจุสัตว์นํ้าที่ได้จากการประมง รวมทั้งเศษเครื่องมือประมงที่ชํารุดมักถูกทิ้งไว้ในทะเล ดังนั้น การณรงค์ให้ชาวประมงมีการจัดเก็บเศษภาชนะที่นําออกไป หรือเศษเครื่องมือประมงที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าวนํากลับคืนฝั่งทุกรอบทําการประมงจึงเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะได้โดยตรง อันจะส่งผลต่อการลดปัญหาขยะทะเลของประเทศไทยน้อยลง"  โดยนายศรวุฒิ ขาวคม ได้กล่าวให้ข้อคิด ซึ่งสอดรับตามวาระแห่งชาติภายใต้แผนแม่บทการจัดการขยะแห่งชาติ ฉบับที่ 2559 -2564 ด้วยการต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 วันนี้จึงได้มีการทําบันทึกช่วยจําไว้ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลักดัน และประสานความร่วมมือในการร่วมดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดําเนินการต่างๆเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะทะเลทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติฯนโยบายรัฐบาล และเพื่อส่งเสริมการปลุกจิตสํานึกของบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ตระหนักถึงความสําคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะทะเล ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะทะเล สร้างความร่วมมือผ่านการกิจกรรม ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา จึงได้ตั้งใจบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทั้งสามฝ่ายร่วมกันไว้เป็นหลักฐานต่อไป หลังจากนั้นได้แจกป้านไวนิลให้กับท่าเทียบเรือในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!