การประชุมทางไกลเพื่อพิจารณาเอกสารการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงไอยูยู (ASEAN Network for Combating IUU Fishing : AN-IUU)

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมทางไกลเพื่อพิจารณาเอกสารการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงไอยูยู (ASEAN Network for Combating IUU Fishing : AN-IUU) 

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

 เผยเเพร่: 2020-07-21  |   ข่าววันที่: 2020-07-13 |  อ่าน: 349 ครั้ง
 

 วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะผู้แทนหลักของประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมประมง และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมทางไกลเพื่อพิจารณาเอกสารการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงไอยูยู (ASEAN Network for Combating IUU Fishing : AN-IUU) ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยประธานการประชุมฯ คือ บรูไน ดารุสซาลาม เพื่อร่วมกันหารือถึงข้อสรุปให้แก่ ร่างเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ คือ กรอบความร่วมมือ (Cooperation Framework) ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) และระเบียบการปฏิบัติ (Rules of Procedures) ของ AN - IUU โดยผลการประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 41 สมัยพิเศษ (Special SOM-41st AMAF)ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,256)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,612) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,599) >> ประวัติองค์กร.. (2,548) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,929) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,097) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,041) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (991) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (816) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (745) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (696) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (660) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่.. (650) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (639) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (635) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (626) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (622) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (615) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (595) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (592)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900