การประชุมทางไกลเพื่อพิจารณาเอกสารการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงไอยูยู (ASEAN Network for Combating IUU Fishing : AN-IUU)

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมทางไกลเพื่อพิจารณาเอกสารการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงไอยูยู (ASEAN Network for Combating IUU Fishing : AN-IUU) 

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

 เผยเเพร่: 2020-07-21  |   ข่าววันที่: 2020-07-13 |  อ่าน: 558 ครั้ง
 

 วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะผู้แทนหลักของประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมประมง และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมทางไกลเพื่อพิจารณาเอกสารการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงไอยูยู (ASEAN Network for Combating IUU Fishing : AN-IUU) ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยประธานการประชุมฯ คือ บรูไน ดารุสซาลาม เพื่อร่วมกันหารือถึงข้อสรุปให้แก่ ร่างเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ คือ กรอบความร่วมมือ (Cooperation Framework) ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) และระเบียบการปฏิบัติ (Rules of Procedures) ของ AN - IUU โดยผลการประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 41 สมัยพิเศษ (Special SOM-41st AMAF)ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • องค์การการค้าโลก (WTO).. (4,684)  >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,731) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (3,150) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,907) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,885) >> ประวัติองค์กร.. (2,846) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (2,624) สหภาพยุโรป (EU).. (2,048) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (1,412) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (1,289) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,275) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,168) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,160) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (1,007) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (1,005) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (938) กรีนพีซ (GREENPEACE).. (938) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (907) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (906) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC).. (901)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900