การประชุมหารือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพิจารณากิจกรรม/โครงการด้านการประมงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการประมง

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมหารือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพิจารณากิจกรรม/โครงการด้านการประมงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการประมง 

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

 เผยเเพร่: 2020-07-21  |   ข่าววันที่: 2020-07-03 |  อ่าน: 188 ครั้ง
 

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะผู้แทนหลักเข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพิจารณากิจกรรม/โครงการด้านการประมงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการประมง ดังนี้ 1.เพิ่มปริมาณ คุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.อำนวยความสะดวกทางการค้า การบูรณาการทางเศรษฐกิจ และการเข้าถึงตลาด 3.สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นคงด้านอาหาร รวมถึงความปลอดภัยและโภชนาการที่ดีขึ้น  4.การปรับตัวของภาคการประมงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  5.การช่วยเหลือชาวประมงขนาดเล็ก  และ 6.ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาค ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะถูกบรรจุในแผนกลยุทธ์การดำเนินความร่วมมือด้านการประมงของอาเซียน ระหว่างปี 2564-2568  และจะนำเสนอต่อคณะทำงานด้านการประมงอาเซียนเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,238)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,606) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,588) >> ประวัติองค์กร.. (2,540) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,918) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,091) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,038) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (989) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (806) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (741) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (694) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่.. (650) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (638) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (624) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (621) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (621) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (617) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (613) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (593) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (590)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900