การประชุมหารือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพิจารณากิจกรรม/โครงการด้านการประมงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการประมง

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมหารือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพิจารณากิจกรรม/โครงการด้านการประมงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการประมง 

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

 เผยเเพร่: 2020-07-21  |   ข่าววันที่: 2020-07-03 |  อ่าน: 273 ครั้ง
 

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะผู้แทนหลักเข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพิจารณากิจกรรม/โครงการด้านการประมงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการประมง ดังนี้ 1.เพิ่มปริมาณ คุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.อำนวยความสะดวกทางการค้า การบูรณาการทางเศรษฐกิจ และการเข้าถึงตลาด 3.สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นคงด้านอาหาร รวมถึงความปลอดภัยและโภชนาการที่ดีขึ้น  4.การปรับตัวของภาคการประมงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  5.การช่วยเหลือชาวประมงขนาดเล็ก  และ 6.ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาค ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะถูกบรรจุในแผนกลยุทธ์การดำเนินความร่วมมือด้านการประมงของอาเซียน ระหว่างปี 2564-2568  และจะนำเสนอต่อคณะทำงานด้านการประมงอาเซียนเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,574)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,840) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,803) >> ประวัติองค์กร.. (2,765) องค์การการค้าโลก (WTO).. (2,382) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (2,082) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (2,004) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (1,956) สหภาพยุโรป (EU).. (1,281) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,237) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,139) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,110) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (993) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (908) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (885) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (831) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (807) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (806) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (803) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (778)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900