การประชุมหารือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพิจารณากิจกรรม/โครงการด้านการประมงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการประมง

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมหารือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพิจารณากิจกรรม/โครงการด้านการประมงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการประมง 

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

 เผยเเพร่: 2020-07-21  |   ข่าววันที่: 2020-07-03 |  อ่าน: 325 ครั้ง
 

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะผู้แทนหลักเข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพิจารณากิจกรรม/โครงการด้านการประมงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการประมง ดังนี้ 1.เพิ่มปริมาณ คุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.อำนวยความสะดวกทางการค้า การบูรณาการทางเศรษฐกิจ และการเข้าถึงตลาด 3.สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นคงด้านอาหาร รวมถึงความปลอดภัยและโภชนาการที่ดีขึ้น  4.การปรับตัวของภาคการประมงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  5.การช่วยเหลือชาวประมงขนาดเล็ก  และ 6.ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาค ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะถูกบรรจุในแผนกลยุทธ์การดำเนินความร่วมมือด้านการประมงของอาเซียน ระหว่างปี 2564-2568  และจะนำเสนอต่อคณะทำงานด้านการประมงอาเซียนเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • องค์การการค้าโลก (WTO).. (6,272)  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (4,180) >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,839) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (3,174) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,969) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,957) >> ประวัติองค์กร.. (2,931) สหภาพยุโรป (EU).. (2,747) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (1,984) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (1,750) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,320) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,236) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,198) กรีนพีซ (GREENPEACE).. (1,196) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (1,189) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (1,183) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC).. (1,130) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC).. (1,123) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (1,092) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD).. (1,044)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900