การประชุม The 28th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (28th ASWGFi Meeting) ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุม The 28th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (28th ASWGFi Meeting) ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ 

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

 เผยเเพร่: 2020-06-25  |   ข่าววันที่: 2020-06-24 |  อ่าน: 449 ครั้ง
 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ นายบรรจง  จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะเป็นผู้แทนหลักของประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม The 28th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (28th ASWGFi Meeting) ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ โดยประเทศเจ้าภาพดำเนินการจัดประชุมและประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้ คือ บรูไนดารุสซาลาม ทั้งนี้ การประชุม ASWGFi เป็นการประชุมระดับนโยบายของหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการประมงของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อหารือแผนงานงาน/กิจกกรมที่ดำเนินการภายใต้นโยบายประมงของภูมิภาค ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในกิจกรรมที่ประเทศสมาชิกรับผิดชอบ และผลักดันให้เกิดโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบงานอาเซียน ซึ่งรวมถึงการหารือสามเอกสาร คือ 1) cooperation framework 2)TOR และ 3)ROP เพื่อประกอบการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนสำหรับการต่อต้านการประมงไอยูยู และรับทราบความก้าวหน้าผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานโยบายประมงอาเซียน โดยผลการประชุมครั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าอาวุโสสมัยพิเศษด้านการเกษตรและป่าไม้อาเซียนในช่วงเดือนสิงหาคม2563 ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • องค์การการค้าโลก (WTO).. (4,659)  >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,730) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (3,135) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,907) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,884) >> ประวัติองค์กร.. (2,845) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (2,619) สหภาพยุโรป (EU).. (2,039) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (1,404) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (1,285) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,275) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,168) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,160) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (1,007) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (1,004) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (936) กรีนพีซ (GREENPEACE).. (936) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (907) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (903) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC).. (899)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900