กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน

 ด่านตรวจประมงหลังสวน


กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน 

ตรวจเยี่ยม ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์...


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง เข้าตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2559 (งบกลางการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!