วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรมประมง


วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรมประมง 


วิสัยทัศน์

 "มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน"

 

พันธกิจ

  1.พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับมาตรฐาน

  2.เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอื่น

  3.บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

  4.พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง

  5.ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ ที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถ ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

 

ค่านิยมร่วมขององค์กร "We are FISHERIES"

F   =   Friendly           หมายถึง   เต็มไปด้วยความเป็นมิตร

I    =   Integrity                 ”        มีคุณธรรม จริยธรรม 

S   =   Smart                    ”        มีความสง่างามและภาคภูมิใจในตนเอง 

H   =   Happiness            ”        มีความสุข 

E   =   Enthusiasm           ”        มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

R   =   Responsibility       ”        มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ทำ

I    =   Intelligence            ”        มีความคิดที่ฉลาดหลักแหลม 

E   =   Energy                  ”        มีกำลังและพลังทุ่มเท 

S   =   Simplicity              ”        มีความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย