กรมประมง...เปิดโต๊ะเจรจาประมงพื้นบ้าน เคลียร์ปม 14 ข้อเรียกร้องบทสรุปทุกฝ่ายเห็นพ้อง ร่วมขับเคลื่อนทุกมิติบนพื้นฐานความยั่งยืนของทรัพยากร

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

กรมประมง...เปิดโต๊ะเจรจาประมงพื้นบ้าน เคลียร์ปม 14 ข้อเรียกร้องบทสรุปทุกฝ่ายเห็นพ้อง ร่วมขับเคลื่อนทุกมิติบนพื้นฐานความยั่งยืนของทรัพยากร 

ข่าวกรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-09-07  |   ข่าววันที่: 2020-09-07 |  อ่าน: 1,051 ครั้ง
 

กรมประมง...เปิดโต๊ะเจรจาประมงพื้นบ้าน เคลียร์ปม 14 ข้อเรียกร้องบทสรุปทุกฝ่ายเห็นพ้อง ร่วมขับเคลื่อนทุกมิติบนพื้นฐานความยั่งยืนของทรัพยากร

จากกรณีที่สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาชาวประมงพื้นบ้าน ทรัพยากรประมง และทะเลชายฝั่ง ใน 14 ประเด็น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563
ที่ผ่านมานั้น

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ได้เปิดโต๊ะจัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการตามข้อเรียกร้องของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ทั้ง 14 ข้อ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมเจ้าท่า และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมให้ข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประชุมปรากฏว่า ได้ข้อยุติเป็นที่พอใจของชาวประมงพื้นบ้าน ขอสรุปภาพรวม ดังนี้

1. ข้อเรียกร้องซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ การแก้กฎหมายตามข้อเสนอของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมงและแรงงานในภาคประมง ซึ่งกำลังพิจารณาข้อกฎหมายที่สมาพันธ์ฯ ขอแก้ไข 3 มาตรา และจะเสนอตามขั้นตอนของการแก้ไขกฎหมายระดับพระราชบัญญัติต่อไป ส่วนข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการออกมาตรการในการกำหนดขนาดของสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ควรจับ การนำระบบโควตาในการจับสัตว์น้ำบางชนิดแทนการกำหนดจำนวนวันทำการประมงต่อรอบปีการประมง การกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องมือประสิทธิภาพสูงบางชนิด ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ในการนำมาใช้บังคับ โดยทุกประเด็นได้มีคณะทำงานจากหลายภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ผู้แทนประมงพื้นบ้าน ผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน เมื่อได้ข้อสรุปจะได้นำไปรับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเสนอระดับนโยบายและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อออกมาตรการ และนำมาใช้ต่อไป

2. ประเด็นข้อเสนอใหม่ ซึ่งภาครัฐรับข้อเสนอไปดำเนินการ ได้แก่
2.1 การขอทราบสถิติการทำการประมงนั้น กรมประมงไม่ได้ขัดข้องและได้ส่งข้อมูลจากการบันทึกการทำการประมง ตั้งแต่ปี 2559 – 2562 ให้แก่สมาคมสมาพันธ์ฯ ตามที่ร้องขอแล้วหลังเสร็จสิ้นการประชุม
2.2 การออกใบรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน และการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้านตามมาตรฐานที่กำหนด โดยกรมประมงจะเร่งรัดการประกาศใช้มาตรฐานดังกล่าวภายใน 15 กันยายน 2563 นี้
2.3 การขอให้กรมประมงพิจารณาออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านนั้น กรมประมงรับข้อเสนอและจะเร่งรัดการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 โดยกรมประมงจะหารือร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ฯ และผู้แทนสมาคมประมงพื้นบ้าน ใน 23 จังหวัดชายทะเล เพื่อพิจารณาชนิดและขนาดของเครื่องมือทำการประมงพื้นบ้านที่ต้องขออนุญาตภายหลังจากที่กรมเจ้าท่าดำเนินการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้
2.4 การขอทำการประมงในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ โดยผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้รับข้อเสนอและจะเชิญผู้แทนสมาคมสมาพันธ์ฯ ร่วมพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง
2.5 การจัดตั้งโรงเรียนชาวประมง ประเด็นนี้กระทรวงแรงงานรับไปศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมใน 23 จังหวัดชายทะเล ร่วมกับกรมประมง กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัด เร่งชี้แจงทำความเข้าใจในสิ่งที่ภาครัฐได้ดำเนินการและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ชาวประมงในแต่ละพื้นที่ได้รับทราบรายละเอียดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการสร้างการรับรู้ผลการดำเนินการของรัฐ ตามประเด็นข้อเรียกร้องดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น นอกจากนี้ ในวันที่ 8 กันยายน 2563 กรมประมงยังได้เชิญทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและสมาคมประมงทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ซึ่งได้มีการยื่นข้อเรียกร้องมาก่อนหน้านี้ มาหารือถึงแนวทางออกของการแก้ไขปัญหาประมงร่วมกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความร่วมมือของทุกภาคส่วน กรมประมงจะขับเคลื่อนภารกิจนี้ ภายใต้แนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของอาชีพประมงต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ! ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63.. (16,564)  กรมประมงออกประกาศกำหนด “ฤดูน้ำแดง 2564 - 2565” คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ.. (2,427) ความเป็นมาของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904.. (2,160) ประชาสัมพันธ์กรมประมง .. (2,115) ชาวประมง เฮ ! 1 กรกฎาคม 63 กรมประมงดีเดย์...เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ชาวประมง.. (1,836) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงในการร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ.. (1,773) กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” “ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me.. (1,683) กรมประมง...ย้ำเตือนประชาชน ระวัง !! กิน “แมงดาทะเล” ผิดชนิดอาจได้รับพิษร้ายถึงตายได้.. (1,568) ประชาสัมพันธ์กรมประมง ข้อปฏิบัติในการ ซื้อ .. (1,540) Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (1,458) กรมประมง...ขายลูกพันธุ์ปูทะเล.. (1,442) “เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล” มีเฮ!! คชก. ระยะที่ 2 คลอดแล้ว “กรมประมง” เผย..เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่ พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้งหนุนช่วยเกษตรกร หลังห.. (1,415) การประชุมหารือและพิจารณาในการจัดทำโครงการ “Fisherman Village Resort”.. (1,363) มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท.. (1,298) กรมประมง...คลอด ! “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” ที่ชาวประมงควรรู้.. (1,210) 1 มิถุนายนนี้ START ! กฎหมายใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2563” ตามวัฏจักรชีวิตปลา คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ .. (1,182) กรมประมงจัดกิจกรรม ปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง ฟื้นฟูลำคลองธรรมชาติ สร้างแหล่งอาหารให้ชุมชน.. (1,157) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมงลงพื้นที่ ณ วัดบูรพาพิสัย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.. (1,125) กรมประมง...แจง รัฐเร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวประมง.. (1,095) กรมประมง...เปิดศูนย์รับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 527 อำเภอ / 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มิถุนายน 2563.. (1,068)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900