กรมประมง จับมือ สวทช. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

กรมประมง จับมือ สวทช. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ข่าวกรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-07-01  |   ข่าววันที่: 2020-07-01 |  อ่าน: 164 ครั้ง
 

#กรมประมง จับมือ สวทช. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

? เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และนายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมทางด้านการเพาะเลี้ยงส้ตว์น้ำ เพื่อร่วมกันดำเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยทั้งระบบให้ครบวงจร รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก ภายใต้กรอบความร่วมมือ ดังนี้
?1. ร่วมกันดำเนินงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย
?2. ร่วมกันจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้
?3. แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมและสัมมนา ระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่าย
4. ร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายโดยการส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ถ้ามี) และ/หรือบุคลากรระหว่างกัน
กรมประมง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาการประมง รวมทั้งด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่จะต้องวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดสายการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาด้านการประมงของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้น พิธีลงนาม MOU ในวันนี้ จึงเป็นที่น่ายินดียิ่ง สำหรับการร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในทุกมิติของการวิจัย ทั้งในด้านการทำงานวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานวิจัย และร่วมกันพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่จะได้จากการร่วมมือระหว่างกัน จะนำไปสู่การถ่ายทอดไปยังผู้ประกอบการ และเกษตรกรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้เกิดความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้ง เป็นรากฐานอันจะนำไปสู่ความสำเร็จและมั่นคงในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยตลอดไป


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ! ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63.. (14,268)  ชาวประมง เฮ ! 1 กรกฎาคม 63 กรมประมงดีเดย์...เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ชาวประมง.. (1,188) ประชาสัมพันธ์กรมประมง .. (1,141) ความเป็นมาของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904.. (1,078) มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท.. (987) “เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล” มีเฮ!! คชก. ระยะที่ 2 คลอดแล้ว “กรมประมง” เผย..เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่ พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้งหนุนช่วยเกษตรกร หลังห.. (898) กรมประมง...คลอด ! “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” ที่ชาวประมงควรรู้.. (887) กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” “ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me.. (871) 1 มิถุนายนนี้ START ! กฎหมายใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2563” ตามวัฏจักรชีวิตปลา คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ .. (825) กรมประมง...เปิดศูนย์รับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 527 อำเภอ / 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มิถุนายน 2563.. (820) กรมประมง...แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างชาวประมงพาณิชย์เรือลอบหมึกสาย.. (746) #ไทยคู่ฟ้า เช็กสิทธิ์และวันรับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ได้แล้ว.. (722) #กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน.. (715) ประชาสัมพันธ์กรมประมง ข้อปฏิบัติในการ ซื้อ .. (708) Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (701) ประชาสัมพันธ์...ขอเชิญชวนแรงงานไทย หรือแรงงานไทยที่ไม่มีงานทำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)ให้มาทำงานในกิจก.. (676) กรมประมง...เปิดโต๊ะเจรจาประมงพื้นบ้าน เคลียร์ปม 14 ข้อเรียกร้องบทสรุปทุกฝ่ายเห็นพ้อง ร่วมขับเคลื่อนทุกมิติบนพื้นฐานความยั่งยืนของทรัพยากร.. (672) กรมประมงเปิดจุดบริการจำหน่ายสัตว์นำ้และผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าประมงผ่านช่องทาง Fisheries Shop เพื่อช่วยเกษตรกรสู้ภัย CO.. (640) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงในการร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ.. (575) แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับเรือประมงและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2.. (567)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900