สงกรานต์นี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล...มีเฮ !! รมว.เกษตรฯ ชงเข้มดันครม.เคาะไฟเขียว ปลดล็อกเงื่อนไขการขอสินเชื่อสำเร็จ

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


สงกรานต์นี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล...มีเฮ !! รมว.เกษตรฯ ชงเข้มดันครม.เคาะไฟเขียว ปลดล็อกเงื่อนไขการขอสินเชื่อสำเร็จ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...ปลื้ม !! แจ้งข่าวดีต้อนรับวันสงกรานต์ หลังชงเรื่องผลักดันให้ปลดล็อกเงื่อนไขการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเพิ่มขึ้น ล่าสุดจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบปรับเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายให้กรมประมงเร่งหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อจำกัดการสนับสนุนสินเชื่อในการประกอบอาชีพจากสถาบันการเงิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เรื่อง การขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Aquaculture Practice ) และ CoC (Code of Conduct) ซึ่งเดิมมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้การรับรองมาตรฐานทั้ง GAP และ CoC ส่งผลให้มีเกษตรกรจำนวนมากได้รับผลกระทบ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพได้

กรมประมง ได้พยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการผลักดันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นเสนอเรื่องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น โดยมีเหตุผลว่า การรับรองเพียงมาตรฐานเดียว หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง เหมาะสมเพียงพอต่อการที่จะขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ ดังนี้

1. สนับสนุนด้านการเงินผ่านสถาบันการเงินให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด และจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จสค.) และเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice : GAP) หรือ มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง โค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct : CoC) หรือ มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรจากกรมประมง หรือ หน่วยรับรองเอกชนที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

2. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน โดยสามารถให้สินเชื่อกับผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในเงื่อนไขตามข้อที่ 1 และจะต้องเป็นการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่อยู่นอกเขตพื้นที่ป่าชายเลนและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเจตนารมณ์เดิม

ซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (วันที่ 12 เมษายน 2565) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเกิดความคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงต่อไป...อธิบดีกรมประมง กล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ ย้ำยังคงก...  3,326   กรมประมง เชิญเยาวชนไทยร่วมปลุกพลังมูเตลู กับกิจกรรมประกวดวาดภาพ    2,117  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายหาราย...  1,494  กรมประมง... เปิดแล้ววันนี้ ร้าน Fisherman Shop@BangKhen   1,083  กรมประมง...ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs ห่วง ! ถูก...  789  สงกรานต์นี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล...มีเฮ !! รมว.เกษตรฯ ชงเข้มดันครม.เคาะไฟเข...  584  กรมประมง ร่วมสนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs   543  กรมประมงขอเชิญชวนหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด ยึดหลักปฏิบัติ   490  อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม ‘ลูกอ๊...  483  กรมประมง...เตรียม Kick off เปิด “Fisherman Shop” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกัน 77 สาขา...  467


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ