กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 14 เรื่อง จนถึง 31 มีนาคม 2565

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 14 เรื่อง จนถึง 31 มีนาคม 2565 กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา”

การหมดอายุหนังสืออนุญาต 14 เรื่อง จนถึง 31 มีนาคม 2565

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะโฆษกกรมประมง เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในปัจจุบันถึงแม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ จนได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการจะต้องเป็นไปอย่างรัดกุม และต้องคงไว้ซึ่งมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 จึงมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชนและสาธารณสุขของประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวข้างต้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมประมงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ ในการดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ในงานที่ให้บริการ โดยลดการเดินทางมาติดต่อราชการ เพื่อลดความแออัด ลดความเสี่ยงการเกิดโรค และไม่ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ หรือละเมิดกฎหมายที่กำหนดเวลาให้ปฏิบัติ กรมประมงจึงได้ออกประกาศเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ให้ขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรองหรือหนังสือประกาศรับรองตามประกาศกรมประมงและระเบียบกรมประมงจากวันที่หมดอายุหรือสิ้นอายุออกไปถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 14 เรื่อง ได้แก่

1.1. ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

1.2. ทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3) ทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4) และการรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ

1.3. หนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก

1.4. หนังสือประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ และประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ

1.5. ทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์

1.6. ใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐาน Code of Conduct หรือ CoC

1.7. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)

1.8. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP)

1.9. หนังสือรับรองส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร

1.10. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

1.11. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน

1.12. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ

1.13. ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำชั้นปลอดภัย

1.14. ใบรับรองมาตรฐานจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม

2. เมื่อสิ้นสุดการขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองตามประกาศนี้แล้ว ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองตามข้อ 1 ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดการขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

โฆษกกรมประมงกล่าวในตอนท้าย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การออกประกาศของกรมประมงในครั้งนี้ จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถประกอบกิจการได้อย่างไม่ต้องกังวลเรื่องวันหมดอายุของหนังสือรับรอง และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง....ประกาศ “ปิดอ่าวไทย ปี 2565”   1,797   4 - 28 ก.พ. 2565 กรมประมง...เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เตือน ! ...  1,137  กรมประมง เชิญเยาวชนไทยร่วมปลุกพลังมูเตลู กับกิจกรรมประกวดวาดภาพ    1,121  กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ ย้ำยังคงก...  1,039  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือ “ภัยแล้ง”   962   กรมประมงย้ำ!!! กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการัง หอยมือเสือ“ห้ามค้า ห้ามเพาะ ห้ามครอบ...  945  ประชาสัมพันธ์ กรมประมง   868  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายหาราย...  675  กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 14 เรื่อง จนถึง 31 มี...  657  กรมประมง... เปิดแล้ววันนี้ ร้าน Fisherman Shop@BangKhen   459


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ