4 - 28 ก.พ. 2565 กรมประมง...เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เตือน ! พี่น้องชาวประมงรักษาสิทธิ์เร่งดำเนินการก่อนขึ้นรอบปีทำการประมงใหม่ (2565 - 2566)

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


4 - 28 ก.พ. 2565 กรมประมง...เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เตือน ! พี่น้องชาวประมงรักษาสิทธิ์เร่งดำเนินการก่อนขึ้นรอบปีทำการประมงใหม่ (2565 - 2566)    กรมประมงแจ้งผู้ประสงค์ทำการประมงพาณิชย์ ในรอบปีการประมง 2565 - 2566 สำหรับเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป หรือเรือประมงที่ใช้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้า 280 แรงม้าขึ้นไป หรือเป็นเรือที่มีหรือใช้เครื่องมือทำการประมงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กำหนด  ให้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานประมงอำเภอท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีกำหนด ภายในวันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้เท่านั้น หากไม่มีใบอนุญาตฯ จะไม่มีสิทธิทำการประมงพาณิชย์ได้ในรอบปีการประมง 2565 - 2566 นี้ 
 
  นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะโฆษกกรมประมง เปิดเผยว่า เนื่องจากใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ในรอบปีการประมง 2563 - 2564 นั้นกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนั้น กรมประมงจึงได้ออกประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง (2565 - 2566) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 ซึ่งหลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตฯ ได้มีการปรับปรุงและแตกต่างไปจากการขอรับใบอนุญาตฯ ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มากนัก  
 โดยในรอบปีการประมงใหม่นี้ กรมประมงได้กำหนดให้ผู้ประสงค์ทำการประมงพาณิชย์ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานประมงอำเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีกำหนด ภายในวันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกรมประมงจะพิจารณาจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ภายในวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565 แล้วจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ดำเนินการดังนี้ 
 1. กรณีได้รับอนุญาตฯ ให้ผู้ขอรับอนุญาตชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าอากรการประมงและรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ณ สำนักงานประมงอำเภอที่ยื่นคำขอ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิจากการเป็นผู้ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ณ สถานที่ที่ได้ยื่นคำขอไว้ และจัดทำเครื่องหมายประจำเรือให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตมีผลใช้บังคับ 
 2. กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตฯ ให้ผู้ขอรับอนุญาตยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตได้ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง โดยยื่น “ผ่าน” สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด หรือส่งไปรษณีย์ไปยังกรมประมง 
  อย่างไรก็ตาม ผู้รับใบอนุญาตต้องได้รับการตรวจเรือและเครื่องมือทำการประมงก่อนออกทำการประมงครั้งแรก 
 โดยสามารถขอรับการตรวจเรือและเครื่องมือทำการประมงได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป (หลังจากได้รับใบรับคำขอรับใบอนุญาตฯ) ทั้งนี้ หากไม่ผ่านการตรวจเรือประมงและเครื่องมือทำการประมง จะไม่สามารถออกไปทำการประมงตามที่ได้รับอนุญาตได้ 
 เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ประกอบด้วย 
 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ที่ยังไม่หมดอายุ 
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง (กรณีเป็นนิติบุคคล) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน 
 3. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)

 4. หนังสือรับรองสุขอนามัยเรือประมง (สร.3) (เฉพาะเรือประมงที่ใช้เครื่องมือประมงในการจับสัตว์น้ำและเก็บรักษาสัตว์น้ำไว้ในเรือ) 
 5. หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง (กรณีที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมหรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่ขอรับอนุญาต) 
 6. แบบแจ้งชื่อเรือประมงที่ผู้ขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง พร้อมแนบหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือแต่ละลำ (กรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมง มากกว่า 1 ลำ) 
 7. เอกสารหรือหลักฐานสำหรับใช้ประกอบการยื่นคำขอ กรณีขอเครื่องมือประสิทธิภาพสูงตามหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ที่คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบตามประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2565 - 2566 พ.ศ. 2565  
 8. ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ดังนี้ 
         8.1) ภาพอัตลักษณ์เรือที่เห็นชัดเจน จำนวน 1 รูป 
         8.2) ภาพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ ทะเบียนเรือ (กรณีที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์อยู่เดิมจะต้องมี 
เครื่องหมายประจำเรือปรากฏอยู่ในภาพถ่ายด้วย) จำนวน 1 รูป 
         8.3) ภาพถ่ายเรือเต็มลำด้านซ้ายหรือด้านขวา จำนวน 1 รูป 
  โฆษกกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า กรมประมงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวประมงที่ประสงค์จะทำการประมงพาณิชย์ ในรอบปีการประมง 2565 - 2566 ให้มายื่นขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เพื่อเป็นการรักษา “สิทธิ” ของตนเองที่จะสามารถทำการประมงพาณิชย์ในรอบปีการประมงที่จะถึงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง โทรศัพท์ 0 2561 2341 หรือ 0 2561 2193 หรือ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/fishmanagement หรือ Open chat “คลินิกประสานงานการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง....ประกาศ “ปิดอ่าวไทย ปี 2565”   1,796   4 - 28 ก.พ. 2565 กรมประมง...เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เตือน ! ...  1,137  กรมประมง เชิญเยาวชนไทยร่วมปลุกพลังมูเตลู กับกิจกรรมประกวดวาดภาพ    1,121  กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ ย้ำยังคงก...  1,039  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือ “ภัยแล้ง”   962   กรมประมงย้ำ!!! กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการัง หอยมือเสือ“ห้ามค้า ห้ามเพาะ ห้ามครอบ...  945  ประชาสัมพันธ์ กรมประมง   868  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายหาราย...  675  กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 14 เรื่อง จนถึง 31 มี...  656  กรมประมง... เปิดแล้ววันนี้ ร้าน Fisherman Shop@BangKhen   459


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ