ประมงไทยใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน...ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


ประมงไทยใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน...ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล HOT ประมงไทยใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน...ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล..คลิก

ในปีพุทธศักราช 2544 ในช่วงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จแปรพระราชฐานไปทรงงานและทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดภาคใต้ และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่บ้านละเวง ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 3 กันยายน 2544 ได้มีราษฎรชาวประมงพื้นบ้าน กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ทรงพิจารณาช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ เนื่องจากปริมาณสัตว์น้ำมีจำนวนลดลงเป็นอันมาก ทำให้ชีวิตฝืดเคือง มีรายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัว และยังได้กราบบังคมทูลว่ายินดีร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เมื่อทรงทราบเรื่องแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงวิตกเป็นอันมากที่จะแก้ไขปัญหาและได้ทรงโทรศัพท์ขอพระราชทานคำแนะนำจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริแนะนำ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้จัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทางด้านต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งโครงการเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำตามความประสงค์ของราษฎร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรในชุมชนประมงตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโครงการอย่างเป็นทางการที่ชายหาดบ้านละเวง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 เป็นจุดเริ่มต้นให้ราษฎร ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้สนองแนวพระราชดำริ เพื่อความกินดีอยู่ดีของราษฎรสืบไป

กรมประมงได้ดำเนินการสนองงานตามพระราชดำริด้วยการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัด โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสม ฟื้นฟูระบบนิเวศน์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเล ตลอดจนบริเวณแหล่งน้ำภายในที่เชื่อมโยงกับชายฝั่งทะเลดังกล่าว โดยการฟื้นฟู

ป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน้ำ และแนวหญ้าทะเล เพื่อผลิตสัตว์น้ำ เช่น ปลาทะเล ปลาน้ำกร่อย หอย และปู สำหรับปล่อยลงสู่ชายฝั่งทะเล และเพื่อจัดสร้างปะการังเทียม และซั้ง ให้เป็นที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ำ ตลอดจนฝึกอบรมราษฎรให้รู้จักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำการประมงในเชิงอนุรักษ์และการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล หรือปะการังเทียม นับเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มปริมาณสัตว์ทะเล โดยเป็นการดัดแปลงสภาพพื้นทะเลให้สัตว์น้ำอยู่อาศัยโดยการเลียนแบบบริเวณที่มีกองหินใต้น้ำหรือซากเรืออับปางซึ่งมักพบว่ามีสัตว์น้ำชุกชุม โดยใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานสามารถต้านทานกระแสน้ำได้ และไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนำไปวางเป็นกลุ่มอย่างมีแบบแผนในบริเวณต่าง ๆ ตามแนวชายฝั่งที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดสัตว์น้ำให้เข้ามาอยู่อาศัย หลบภัย เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งสืบพันธุ์ ซึ่งการจัดสร้างปะการังเทียมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส มีวัสดุที่ใช้ในการจัดทำปะการังเทียม 5 ชนิด คือ ท่อคอนกรีต แท่งคอนกรีต ตู้รถไฟ ตู้รถยนต์ และรถถัง วัสดุเหล่านี้ถูกนำไปจัดวางในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส การจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล หรือปะการังเทียมนั้น นอกจากจะช่วยให้จำนวนสัตว์ทะเลมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีแล้ว ยังส่งผลให้แนวโน้มอัตราการจับสัตว์น้ำบริเวณปะการังเทียมของชาวประมงในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพิ่มมากขึ้น ส่วนในด้านรายได้มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยสัตว์น้ำได้มีที่พักอาศัย แพร่ขยายพันธุ์ นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากรของท้องทะเลไทย และความอยู่ดีกินดีของพี่น้องชาวประมง มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ด้วยน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทำให้สัตว์น้ำได้มีที่พักอาศัย แพร่ขยายพันธุ์ นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากรของท้องทะเลไทย และความอยู่ดีกินดีของพี่น้องชาวประมง มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนสืบไป

(ข้อมูลภาพ : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเปิดโครงการ ณ พื้นที่ชายหาดบ้านละเวง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544)

#กรมประมง

#กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • กรมประมง...ออกประกาศฉบับใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2566” ให้อำนาจคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปรับพื้นที่ - เครื่องมือได้ตามความเหมาะสม คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ เริ่ม 16 พ.ค. 65 นี้ กรมประมง...ออกประกาศฉบับใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2566” ให้อำนาจคณะกรรมการประมงประจำจังหว... จำนวนผู้อ่าน 2,982  กรมประมง....ประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง ปี 2566 2 ช่วง : วันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค. และ วันที่ 16 พ.ค. – 14 มิ.ย. เผยปีที่ผ่านมาปลาทูฝั่งอ่าวไทยเพิ่มกว่า 63 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท กรมประมง....ประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง ปี 2566 2 ช่วง : วันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค. แ... จำนวนผู้อ่าน 2,411 กรมประมง เร่งกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 64 และ 65 ห้ามครอบครองสัตว์น้ำ 3 ชนิด และ ห้ามนำเข้า นำออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ 13 ชนิด กรมประมง เร่งกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 64 และ 65 ห้ามครอบครองสัตว์น้ำ 3 ชนิ... จำนวนผู้อ่าน 1,003 กรมประมง...ผลักดัน 14 สัตว์น้ำจืด เพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มุ่งยกระดับเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย กรมประมง...ผลักดัน 14 สัตว์น้ำจืด เพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มุ่ง... จำนวนผู้อ่าน 599 กรมประมง...แจงปมร้อน ปล่อยเอกชนโปรโมท “เก๋าหยก” 1 ในปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ห้ามเพาะเลี้ยง ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 กรมประมง...แจงปมร้อน ปล่อยเอกชนโปรโมท “เก๋าหยก” 1 ในปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ห้ามเพ... จำนวนผู้อ่าน 579 กรมประมง...เตือนประชาชน ระวัง!!!  กรมประมง...เตือนประชาชน ระวัง!!!   จำนวนผู้อ่าน 566 กรมประมงหนุนใช้ “ซูริมิจากปลาน้ำจืด” ทดแทนปลาทะเล หวังเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำ มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  กรมประมงหนุนใช้ “ซูริมิจากปลาน้ำจืด” ทดแทนปลาทะเล หวังเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกร... จำนวนผู้อ่าน 527 กรมประมงปลื้ม !!! โชว์ผลสำเร็จเกษตรกรเข้มแข็งหลังเข้าร่วม  “แปลงใหญ่ปลาสวยงาม @จังหวัดราชบุรี” กรมประมงปลื้ม !!! โชว์ผลสำเร็จเกษตรกรเข้มแข็งหลังเข้าร่วม  “แปลงใหญ่ปลาสวยงาม @จ... จำนวนผู้อ่าน 526 กรมประมงขอเชิญร่วมช้อป! ชิม! ชม! กิจกรรม “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” ในงานเกษตรแฟร์ ปี’66 พร้อมชี้ช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจ กรมประมงขอเชิญร่วมช้อป! ชิม! ชม! กิจกรรม “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ปร... จำนวนผู้อ่าน 492 กรมประมง...จัดใหญ่ ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ด้วยชุดกระเช้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพจากร้าน Fisherman Shop พร้อมเปิดศูนย์ประมง 43 แห่ง  และอควาเรี่ยม 10 แห่ง  ให้ประชาชนเข้าชมฟรี !! กรมประมง...จัดใหญ่ ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ด้วยชุดกระเช้าสินค้าและผลิตภัณฑ์... จำนวนผู้อ่าน 488


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

  รายละเอียด กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    email  prfisheries2563@gmail.com  โทรศัพท์ 025620569  FAX 025620569  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6