กรมประมง จับมือ กรมเจ้าท่า บูรณาการในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา อำนวยความสะดวกชาวประมงยื่นขอใบอนุญาตใช้เรือ

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


กรมประมง จับมือ กรมเจ้าท่า บูรณาการในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา อำนวยความสะดวกชาวประมงยื่นขอใบอนุญาตใช้เรือ ?จากข้อสรุปในการประชุมโครงการอบรมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันปราบปรามประมงผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) ชาวประมง ได้เสนอให้กรมประมงลดขั้นตอนในการขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง เนื่องจากมีขั้นตอนในการดำเนินการหลายขั้นตอน และต้องใช้ระยะเวลานานทำให้เกิดความล่าช้า และมีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐมีหน่วยงานกลางที่สามารถรับคำร้องและคำขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำการประมงได้ในจุดเดียว และขอให้ลดจำนวนเอกสารที่ซ้ำซ้อนโดยพิจารณาเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ

? นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าว นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวประมงโดยด่วน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชาวประมง ในกระบวนการต่างๆ ของการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการในภารกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรและชาวประมง

?โดยล่าสุด เมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา กรมประมงและกรมเจ้าท่าได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการดำเนินการเพื่อลดขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอออกใบอนุญาตใช้เรือประมง ซึ่งเดิมกำหนดให้ชาวประมงต้องมายื่นคำขอกับกรมประมงเมื่อได้หนังสือรับรองแล้วก็นำไปยื่นขอต่อใบอนุญาตใช้เรือกับกรมเจ้าท่าส่งผลให้ ชาวประมงจะต้องติดต่อไปมาระหว่าง 2 หน่วยงานเกิดความยุ่งยาก และสร้างภาระแก่ชาวประมง โดยได้ข้อยุติร่วมกันในการลดภาระของชาวประมง ซึ่งมีเรือจำนวนกว่า 60,000 ลำในปัจจุบัน โดยปรับเปลี่ยนขั้นตอนใหม่ให้ชาวประมงสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ ณ หน่วยงานกรมเจ้าท่าเพียงจุดเดียว เมื่อกรมเจ้าท่าได้รับคำร้องแล้วจะจัดส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของทั้ง 2 หน่วยงานโดยอัตโนมัติ ภายใต้กรอบการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพเช่นเดิม ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวอยู่ระหว่างการร่วมกันพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถรองรับหลักการตามที่ได้เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้ระบบได้ช่วงต้นเดือนตุลาคม 2564 นี้ กรมประมง เชื่อมั่นว่า หากเริ่มดำเนินการใช้ระบบฯ จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวประมงเป็นอย่างมาก และกรมประมงยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับลดขั้นตอนในกระบวนงานอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ชาวประมงต่อไป นอกจากนี้ วิธีการที่ปรับเปลี่ยน ยังเป็นวิธีที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ที่ต้องลดการเคลื่อนที่ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้ออีกด้วย...รองอธิบดี กล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง....ประกาศ “ปิดอ่าวไทย ปี 2565”   1,183   4 - 28 ก.พ. 2565 กรมประมง...เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เตือน ! ...  999  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือ “ภัยแล้ง”   868  ประชาสัมพันธ์...กรมประมง...แจ้งเตือน "เกษตรกร" เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ...  707  “กรมประมง” เตือน “เกษตรกร” เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ในช่วงฤดูหนาว   685  กรมประมง...เร่งสนองนโยบายรัฐมนตรี ก.เกษตรฯ ลุยเปิดตลาด...Fisherman Market สร้าง...  665  กรมประมง เพาะพันธุ์ “ปลาหุด” สัตว์น้ำหายาก ราคาสูง สำเร็จครั้งแรกในเขตพื้นที่ภาค...  662  ประชาสัมพันธ์ กรมประมง   635   กรมประมงย้ำ!!! กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการัง หอยมือเสือ“ห้ามค้า ห้ามเพาะ ห้ามครอบ...  623  กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 14 เรื่อง จนถึง 31 มี...  519

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ