กรมประมงขยายพันธุ์ฉลามกบปล่อยแหล่งปะการังเทียม จ.ระยองเดินหน้าแผนฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


กรมประมงขยายพันธุ์ฉลามกบปล่อยแหล่งปะการังเทียม จ.ระยองเดินหน้าแผนฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ ?กรมประมงเผยแผนฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ตั้งเป้าเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ

รวม 39 ชนิด เป็นสัตว์น้ำจืด 36 ชนิด สัตว์ทะเล จำนวน 3 ชนิด ซึ่งสัตว์ทะเล ได้แก่ “หอยหวาน ฉลามกบ และปลิงทะเล” เดินหน้าจัดกิจกรรมสนับสนุนตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงปี 2564

?จากนโยบายของรัฐบาลมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะสัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ อาทิ “ฉลาม”

ซึ่งมีแผนบริหารจัดการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขานรับกับนโยบายดังกล่าวจึงมอบหมายให้กรมประมงจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลามของประเทศไทยด้วยการปล่อยฉลามที่ได้จากการขยายพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติ

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การขยายพันธุ์พันธุ์ฉลามกบซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่อาศัย

อยู่ในแนวปะการังปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลามของประเทศซึ่งลูกปลาฉลามกบที่กรมประมงปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั้น เกิดจากการผสมพันธุ์ของพ่อ-แม่พันธุ์ที่ถูกรวบรวมจากธรรมชาติตั้งแต่ปี 2563 และดำเนินการเพาะขยายพันธุ์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง โดยในปี 2564 สามารถเพาะขยายพันธุ์ลูกปลาฉลามกบประสบความสำเร็จพร้อมวางแผนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 100 ตัว ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทยอยปล่อยไปแล้วจำนวน 20 ตัว และครั้งล่าสุดนี้ปล่อยเพิ่มอีกจำนวน 40 ตัว โดยฉลามกบที่ปล่อยครั้งนี้ มีอายุ 60 วัน ขนาดความยาว 15 – 18 เซนติเมตร เป็นเพศผู้จำนวน 29 ตัว และเพศเมียจำนวน 11 ตัว ปล่อยบริเวณเกาะมันนอก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อีกทั้งมีแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ของกรมประมงซึ่งเป็นที่หลบภัยได้ดี คุณภาพน้ำดี และมีการพบปลาฉลามกบอาศัยอยู่ทำให้บริเวณดังกล่าวมีความเหมาะสมและปลอดภัย

“ฉลาม”จัดเป็นสัตว์น้ำที่สำคัญในห่วงโซ่อาหาร เนื่องจากการมีอยู่ของฉลามคือหลักประกันความสมดุล

ของโครงสร้างประชากรปลาทะเลเพราะในฐานะนักล่าลำดับสูงสุดฉลามทำหน้าที่กำจัดปลาที่เชื่องช้าป่วยหรือใกล้หมดอายุตามวัยช่วยคัดสรรสายพันธุ์ปลาอื่น ๆ ให้แข็งแรงรักษาสมดุลประชากรปลากินพืชให้อยู่ในระดับพอเหมาะไม่สร้างความเสียหายให้กับถิ่นที่อาศัย ขณะเดียวกันยังควบคุมพฤติกรรมของปลากินเหยื่อขนาดรองๆ ลงมาให้สามารถแบ่งสรรกันใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมซึ่งความหลากหลายของสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตนี่เองที่ทำให้ท้องทะเลมีชีวิตชีวาและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชื่นชมความงามของโลกใต้ท้องทะเล

นายธนัช ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่าปลาฉลามกบ เป็นฉลามที่อาศัยบริเวณพื้นท้องทะเลที่เป็นทรายหรือทรายปนโคลนตามชายฝั่งทะเล และกองหินใต้น้ำตามแนวปะการัง ในเขตน่านน้ำไทยสามารถพบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีพฤติกรรมชอบอยู่นิ่ง ๆ ไม่ดุร้าย กินพืชและสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการเพาะพันธุ์ลูกปลาฉลามกบ โดยทำการเลี้ยงในบ่อเพาะฟัก และนำไข่ที่ได้จากการฟักของพ่อ-แม่พันธุ์แยกไว้ในตะกร้าโดยวางไข่กระจายออกจากกันไม่ให้เกิดการทับซ้อนเพื่อง่ายต่อการดูแลและป้องกันการเน่าเสีย สำหรับขั้นตอนการฟักไข่จะต้องทำความสะอาดและตรวจสอบไข่เป็นประจำทุกวันเพื่อแยกไข่เสีย ในขณะเดียวกันต้องหมั่นตรวจสอบคุณภาพของน้ำ ทั้งอุณหภูมิ ความเค็ม และความเป็นกรดด่างของน้ำที่ใช้ระหว่างขั้นตอนการฟักไข่ และเมื่อลูกปลาฉลามฟักออกจากไข่แล้ว จะนำไปแยกเลี้ยงในบ่ออนุบาล โดยฝึกให้กินอาหารมีชีวิต เช่น ลูกกุ้ง ลูกปลา เพื่อให้แน่ใจว่าลูกปลาฉลามเหล่านี้สามารถหาอาหารกินเองได้ในธรรมชาติก่อนที่จะทำการปล่อยลูกปลาฉลามกบคืนสู่ธรรมชาติ

?รองอธิบดีฯ กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับประชาชนผู้สนใจหากต้องการศึกษาพฤติกรรรมการดำรงชีวิตฉลาม

สายพันธุ์นี้ สามารถชมได้ที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium) ถือเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 2 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ภายในสถานแสดงฯ นอกจากจะมีการจัดแสดง ฉลามกบแล้วยังได้รวบรวมและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำมีชีวิต สัตว์น้ำสวยงามและสัตว์น้ำที่หายาก ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับอาชีพการทำการประมง เรือประมง และเครื่องมือประมงชนิดต่างๆ จากในส่วนนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ อันจะก่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย โดยกำหนดเปิดให้บริการในวันพุธ-ศุกร์ เวลา 10.00 น. – 16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเปิดให้บริการในเวลา 10.00 น. – 16.30 น. ®

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง....ประกาศ “ปิดอ่าวไทย ปี 2565”   1,813   กรมประมง เชิญเยาวชนไทยร่วมปลุกพลังมูเตลู กับกิจกรรมประกวดวาดภาพ    1,183  4 - 28 ก.พ. 2565 กรมประมง...เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เตือน ! ...  1,139  กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ ย้ำยังคงก...  1,057  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือ “ภัยแล้ง”   966   กรมประมงย้ำ!!! กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการัง หอยมือเสือ“ห้ามค้า ห้ามเพาะ ห้ามครอบ...  953  ประชาสัมพันธ์ กรมประมง   875  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายหาราย...  736  กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 14 เรื่อง จนถึง 31 มี...  664  กรมประมง... เปิดแล้ววันนี้ ร้าน Fisherman Shop@BangKhen   480


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ