“ลดต้นทุน เพิ่มกำไร เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทยยั่งยืน”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


“ลดต้นทุน เพิ่มกำไร เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทยยั่งยืน” “ลดต้นทุน เพิ่มกำไร เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทยยั่งยืน”

กรมประมง เชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564

โดยสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท ชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร ร้อยละ 3 ต่อปี เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell) ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ และปรับปรุงโครงสร้างฟาร์ม เพื่อลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล

ซึ่งโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า

กิจกรรมลดต้นทุนแฝง

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเลือกจะดำเนินการอย่างน้อย 1 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1 ติดตั้งระบบอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) แบบออนกริด (On grid)

รูปแบบที่ 2 ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ

รูปแบบที่ 3 การปูผ้าพลาสติกบ่อเลี้ยง (Polyethylene: PE) ทั้งบ่อ

รูปแบบที่ 4 การปูผ้าพลาสติก PE บ่อเลี้ยงบางส่วน

รูปแบบที่ 5 การใช้พลาสติก PE ทำบ่ออนุบาลลูกกุ้งก่อนปล่อยเลี้ยง ร่วมกับการปรับปรุงบ่อเลี้ยง เช่น บดอัดด้วยดินลูกรัง

รูปแบบที่ 6 การทำบ่อลอยหรือบ่อที่มีระบบทางน้ำไหลทางเดียวด้วยพลาสติก PE

*สำหรับรูปแบบที่ 3-6 เกษตรกรจะต้องมีพื้นที่บ่อหรือปรับปรุงให้มีบ่อเพียงพอสำหรับรองรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำ และบำบัดน้ำเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงโรคจากแหล่งน้ำภายนอก

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี โทร. 0 2546 3186

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.คชก.64-02 แบบฟอร์มคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับเกษตรกร Download ===pdf>>>https://drive.google.com/.../148FgGh8QawcswaZLJd.../view...

2.คชก.64-03 หนังสือรับรองสมาชิกภาพของเกษตรกร Download ===pdf>>>https://drive.google.com/.../1VJ2KRvNVFdM6ENDWTgs.../view...

3.คชก.64-04 แผนการใช้เงิน Download ===word>>>https://drive.google.com/.../1JZKTMcHzYRzWs0XtRuL.../view... ===pdf>>>https://drive.google.com/.../10N2AiFy336TU2GsR2as.../view...

4.คชก.64-05 แผนผังโครงสร้างฟาร์มของสถานประกอบกิจการ Download ===word>>>https://drive.google.com/.../13VF1PXZ8E5CCu9vgHcw.../view... ===pdf>>>https://drive.google.com/.../1R8mUX-zgIP.../view...

5.คชก.64-11 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ Download ===pdf>>>https://drive.google.com/.../1oH6u7jMsXURHwcNqaFM.../view...

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ