บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี
นายวีระ วัชรกรโยธิน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี
    


นายชัยสิทธิ์ เสนา

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายวิไชย ไชยแก้ว

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาววิไลรัตน์ จันทรถสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    


นางกัลชิญา สีสระกาล

พนักงานการเงินและบัญชี ส 4 (ลูกจ้างประจำ)
    
นายวิเชียร อาสนะ

พนักงานขับรถยนต์ ส 2 (ลูกจ้างประจำ)
    
นางอุไร เทศทอง

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2 (ลูกจ้างประจำ)
    


นายสุพจน์ เจริญสุข

ช่างเครื่องเรือ ช 1 (ลูกจ้างประจำ)
    
นายสมชาย กระจ่างศรี

พนักงานประมงพื้นฐาน บ2/หัวหน้า (ลูกจ้างประจำ)
    
นายพิน พุฒซ้อน

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 2 (ลูกจ้างประจำ)
    


นายสมใจ ศรีเมืองแมน

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 2 (ลูกจ้างประจำ)
    
นายปิยะวัฒน์ หน่องพงษ์

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 2 (ลูกจ้างประจำ)
    


นายสุรเดช ส้มแก้ว

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวผุสดี ขำปรางค์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวภัชนิดา ต๊ะมูล

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    


นางสาวอรุณี ซิ้มเจริญ

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
    
นายเกรียงศักดิ์ เทศทอง

เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)
    


นายเดชา รัตนศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ)
    
นางสาวจันทร์เพ็ญ รุจิศักดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ)
    


นางเพ็ญศรี แก้วนาคูณ

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายศรายุทธิ์ เพิ่มสุข

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายออด หลักทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นายเนรณ อาสนะ

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสุเมธ ดำนิล

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นางดารารัตน์ กล่ำเชย

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นายประมวลศักดิ์ ศรีเมืองแมน

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายพีรพล แก้วนาคูณ

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายอัชธีญะ เกิดรี

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นายปิยะพร ทองเจริญ

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นายผดุงศักดิ์ วิภาโตทัย

คนงานประมง (ลูกจ้างชั่วคราว)
    
นายสมบัติ เรืองฤทธิ์

คนงานประมง (ลูกจ้างชั่วคราว)
    
นายศราวุฒ กระจ่างศรี

คนงานประมง (ลูกจ้างชั่วคราว)
    


นางสาววาสนา ภูเงิน

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170