ประวัติหน่วยงาน 

เมนูหลักทางด้านขวา


ประวัติด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร

 

             ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ตามการจัดโครงสร้างใหม่กรมประมง ปี พ.ศ.2559 เดิมสังกัดส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง ได้รับการจัดตั้งขึ้น ตามคำสั่งกรมประมงที่ 1039 / 2549 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเป็นการภายใน                                                                             

ที่ตั้ง

          ตั้งอยู่ที่ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)  เลขที่ 153 หมู่ที่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

        (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            (2) ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและป้องกันการกระทำผิดตาม พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558,  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558,  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525, พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

            (3) ควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถุกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศและระหว่างประเทศ

            (4) ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ด่านตรวจสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

            (5) ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้ำ (health Certificate) ประกอบการส่งออกซากสัตว์น้ำไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

            (6) ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทสที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

            (7) ปฏิบัติการร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

         

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 27 ธันวาคม 2564   136   ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 7 มกราคม 2565   126  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 10 มกราคม 2565   118  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 28 มกราคม 2565   115  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 21 มกราคม 2565   114  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กพต ...  112  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กพต ...  96  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 8 ธันวาคม 2564   92  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 14 ธันวาคม 2564   88  สถิติการส่งออกสินค้าประมง ของด่านตรวจประมงมุกดาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   86

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

     ด่านตรวจประมงมุกดาหาร เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    danmukfish@gmail.com   0 4267 4132   0 4267 4131