แผนรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งปี 2563 (ด้านประมง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

แผนรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งปี 2563 (ด้านประมง) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-16  |   ข่าววันที่: 2020-01-16 |  อ่าน: 531 ครั้ง
 

     กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 (ด้านประมง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการใช้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง  ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร แผนงาน/โครงการการป้องกันและลดผลกระทบ สร้างการรับรู้เพื่อลดความเสี่ยง ตามโครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัย ด้านประมง ปี 2562/63 พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมประมงทราบ ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 4  ทั้งนี้ หากมีความเสียหายขอให้รายงานสถานการณ์ให้กรมประมงทราบโดยด่วนที่สุด ทางโทรสารหมายเลข 0 2558 0218 หรือ E-mail : phithan_n@hotmail.com ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : 1. แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 (ด้านประมง)

ดาวน์โหลดเอกสาร : 2. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร : 3. โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2563/63

ดาวน์โหลดเอกสาร : 4. แบบรายงานผลโครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2563/63

ดาวน์โหลดเอกสาร : 5. แบบรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563/63 / ตารางรายงานความเสียหายเบื้องต้นเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2563

 

 


 

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000