เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง (ศพจ.ตรัง)  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตกร  ระหว่างวันที่ 1 ธค. 65- 31 มค. 66 รับจำนวนจำกัด 90 ราย โดยจัดอบรมรุ่นละ 30 ราย ณ ศพจ.ตรัง
     คุณสมบัติผู้สมัครเข้าโครงการ

1. เกษตรกรมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตรัง

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีบ่อดินเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4. จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีชื่อเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษใหม่ ฯ ประจำปี 2566

     หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป”

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ทุกขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่

 1. หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป
 2. การคัดเลือกสถานที่/การขุดบ่อ
 3. เทคนิคการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (วิธีการเพาะพันธุ์ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การผสมเทียม ระบบการเพาะฟัก ฯลฯ)
 4. การฝึกปฏิบัติจริงในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ตั้งแต่การาคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การคำนวณและฉีดฮอร์โมน
  การเตรียมระบบการฟักไข่ การอนุบาล ฯลฯ
 5. อาหาร และการให้อาหารสัตว์น้ำ
 6. คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 7. การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ
 8. การเลี้ยงปลาชนิดต่างๆ
 9. การศึกษาดูงาน

3. ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 1,500 ตัว และมีการติดตามเพื่อประเมินผลการนำความรู้จากการอบรมไปใช้จริง

2. สถานที่อบรมและดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

3. ระยะเวลาอบรม 2 วัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2566

หมายเหตุ : จะมีการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการอบรม และกำหนดเวลาอบรมอีกครั้ง (อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาจัดอบรมตามความเหมาะสม)

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. กรอกรายละเอียดตามใบสมัครเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน

2. แนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ (อายุ)

3. เพิ่มที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อความสะดวกในการติดต่อ

 สแกนคิวอาร์โค้ด เข้ากลุ่มไลน์ “อบรมประมง 66”                                      

 

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    197   กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  182  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   111  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  94  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองโพรง   93  การต้อนรับนักศึกษาคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   83  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย   71  การติดตามผลการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2565   66  การต้อนรับผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ   60  การมอบพันธุ์ปลาเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ทหารผ่านศึก   52


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

   10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ