โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ          วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในการจัดฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบZoom) หลักสูตร “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ” ภายใต้กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 100 ราย โดยมีนางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม

        หัวข้อการอบรม ได้แก่ การจัดการฟาร์มปลาสวยงาม การเพาะขยายพันธุ์ไรแดง การเพาะขยายพันธุ์ไส้เดือนน้ำ การเพาะพันธุ์ การฟอร์มปลากัด ถ่ายภาพปลากัด และการบรรจุปลากัดเพื่อจำหน่าย การเพาะพันธุ์ปลาสวยงามโดยวิธีการผสมเทียม และการขึ้นทะเบียนฟาร์มปลาสวยงามและมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามฯ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เกษตรกรฟาร์มปลากัด และวิทยากรศูนย์ฯ

        

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน ในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจำการเพาะเลี้ยงหอย...  246   กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษต...  200  การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว...  164  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  157  การตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์ของหน่วยงานภายใต้กรมประมง   142  การรับการตรวจประเมินโรงเพาะฟักฯ ประจำปี 2565   142  การถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงผำ (ไข่น้ำ)   137  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  137  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   135  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง เนื่องในวันฉัตรมงคล...  124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ