กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร         วันที่  7 - 8 กรกฎาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร รุ่นที่ 3 ประกอบไปด้วยความรู้ด้านการประมง ได้แก่ การเพาะพันธุ์ปลา การเตรียมบ่อ คุณภาพน้ำและโรคสัตว์น้ำ สาธิตการฉีดผสมพันธุ์ปลาโดยวิธีการฉีดฮอร์โมน การแปรรูปปลาส้ม การขึ้นทะเบียนฟาร์ม มาตรฐานอาหารปลอดภัย ฯลฯ และมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลากระแห และปลาบ้า ให้เกษตรกร 35 รายๆ ละ 2,000 พร้อมมอบพันธุ์แหนแดง เป็นอาหารลดต้นทุน พร้อมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สำหรับใช้ในการควบคุมคุณภาพน้ำ รายละ 1ชุด เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ทักษะจากการอบรมไปใช้ประโยชน์จริง เพิ่มแหล่งอาหารโปรตีน และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษต...  230   โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2565   218  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง เนื่องในวันฉัตรมงคล...  183  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   153  กิจกรรมย่อยเยาชนนักเพาะเลี้ยงประจำปีงบประมาณ 2565   152  โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ครั้งที่ 5/2565   147  การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชกา...  139  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2565   136  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2565   127  การนำเสนอข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงเพื่อการประยุกต์ใช้งาน   121


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ