ภาระกิจศพจ.เขต 11 (ตรัง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)

ภาระกิจศพจ.เขต 11 (ตรัง) 

หน้าที่รับผิดชอบ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2016-12-23  |   ข่าววันที่: 2016-12-23 |  อ่าน: 1,144 ครั้ง
 

หน้าที่รับผิดชอบ

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พันธุ์ไม้น้ำจืด และการจัดการฟาร์ม

(2) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืด

(3) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืด

(4) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืดในฟาร์มโดยมุ่งเน้นการมีส่วนรวมของเกษตรกร

(5) ดำเนินการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืด

(6) กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืดเพื่อการเพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือมาตรฐานสากล

(7) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืด

(8) ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ำ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืด

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจศพจ.เขต 11 (ตรัง).. (1,144)  พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย.. (961) ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (807) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560.. (764) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน).. (605) มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ฯ.. (593) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 8.. (566) ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ.. (493) วิสัยทัศน์ (กรมประมง).. (456) ให้แจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES และขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์เพื่อทำการค้าระหว่างประเทศ.. (447) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 1.. (368) วันประมงแห่งชาติ.. (355) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 7.. (352) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 4.. (350) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 6.. (350) สำรวจข้อมูลชาวประมง (ตกกุ้งก้ามกราม).. (346) สรงน้ำพระวันสงกรานต์ 2560.. (334) กรมประมงน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาล ๙ (ขับเสภา).. (328) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ.. (320) ยินดีต้อนรับ ผอ.กพจ... (314)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000