ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม


          วันที่ 13 มกราคม 2560 นางสาวดวงกมล  สุขเกษม เจ้าหน้าที่โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ(ปลานิล) สนับสนุนลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาด อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร ที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปลานิล) ปีงบประมาณ 2560เกษตรกร จำนวน 8 ราย พันธุ์ปลา จำนวน 48,000 ตัว

          วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อแจกจ่ายให้กับแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ 2 แหล่งน้ำ จำนวนพันธุ์ปลา 220,000 ตัว , ตำบลวังทอง อำเภอเมือง 7 แหล่งน้ำ จำนวนพันธุ์ปลา 53,000 ตัว, ตำบลคณฑี อำเภอเมือง 1 แหล่งน้ำ จำนวนพันธุ์ปลา 30,000 ตัว และ โครงการอำเภอยิ้ม ตำบลวังชะพลู อำเภอเมือง จำนวนพันธุ์ปลา 30,000 ตัว รวมแจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำ  ทั้งสิ้นจำนวน 333,000 ตัว

           วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายอัครเดช  นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ได้นำพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร มอบให้กับโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หมู่ 8 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  ในโครงการขยายผลโครงการหลวง คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ พันธุ์ปลาตะเพียนขาว 15,000 ตัว ปลานิล 10,000 ตัว รวมพันธุ์ปลาทั้งสิ้น 25,000 ตัว

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายชำนาญ บุญเกิด ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาในงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนพันธุ์ปลาทั้งสิ้น 60,000 ตัว โดยนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารได้นำนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชรเพื่อเข้าชมวิธีเพาะพันธุ์ปลานิล โดยมีนางสาววาริน สมแตง นักวิชาการประมง เป็นวิทยากรให้ความรู้

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   162   ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565   137  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน เมษายน 2565   104  งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    94  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   82  งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง...  73  ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณี "สารทไทย - กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี พ.ศ...  71  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2565    69  ปฏิทินจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำจืด กันยายน 2565   65  งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง...  60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร 14/4 หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000    if_kamphengphet@hotmail.com   055-713473   055-711920   แฟนเพจ