Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเปิดร้านค้า " Fisherman Shop @SamutPrakan " ณ ตลาดสุขอนันต์ อำเภอคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้นโยบาย Fisherman Shop ของกรมประมง ที่เป็นช่องทางการกระจายสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพปลอดภัยจากชุมชน/กลุ่มประมงพื้นบ้าน/วิสาหกิจชุมชนสู่ผู้บริโภค โดยมีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดและแปรรูปที่ได้รับการรับการคัดสรรจากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   393   มอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.พ...  139  "ตลาดนัดสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด" อำเภอเมืองสมุทรปราการ   135  วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 ณ ศพก.อำเภอเม...  120  ยกเลิก! ช่องทางรับแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานระบบ APD   116  ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  113  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   108  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   107  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   105  ประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   102


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ